Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Екологічна економіка

Мета: вивчення теоретичних основ взаємодії суспільства та природи і формування у студентів сучасної (цілісної) системи знань стосовно взаємозв’язку та взаємозалежності еколого-економічних складових процесу існування та розвитку національної ринковоорієнтованої економіки.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • принципи, фактори, напрями ресурсозбереження в умовах сучасного виробництва;
 • методики оцінки економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів з урахуванням соціальних та економічних факторів;
 • принципи та еколого-економічний інструментарій управління ресурсозбереженням;
 • мотиваційні засади ресурсозбереження;
 • методики оцінки соціо-еколого-економічного рівня ресурсозбереження на підприємстві;
 • принципи моніторингу ресурсозберігаючої діяльності на різних рівнях господарювання;
 • теоретичні засади формування і розвитку ринку ресурсозбереження.

ВМІТИ:

 • аналізувати ступінь раціональності використання ресурсів на підприємстві;
 • вибирати  оптимальні  варіанти  здійснення ресурсозберігаючих заходів з попередньою оцінкою їх соціо-еколого-економічної ефективності;
 • розробляти стратегії та інструментарій управління ресурсозберігаючими процесами на виробництві;
 • формувати систему мотивації впровадження ресурсозберігаючих заходів на підприємстві;
 • оцінювати соціо-еколого-економічний рівень ресурсозбереження на підприємстві та визначати напрями його зростання;
 • визначати резерви ресурсозбереження та шляхи їх реалізації на різних рівнях господарювання.
Перелік основних тем:
 
1. Екологічна економіка: предмет та основні задачі вивчення.  
2. Економічний розвиток та екологічний фактор.    
3. Проблеми недосконалої ринкової системи при вирішенні екологічних проблем.
4. Проблеми вибору і прийняття рішень в умовах екологічної економіки.   
5. Облік природних факторів в економічній системі.   
6. Еколого-економічні інструменти управління економікою.   
7. Економічна оцінка природних факторів.   
8. Екологізація економіки: основні поняття та оцінка рівня екологізації.    
9. Механізми екологізації економіки.   
10. Управління процесами екологізації.   
 
Провідний викладач: Вороненко В.І.