Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Інформаційні системи підприємства

Метою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» є освоєння студентами основних принципів взаємодії потоків економічної інформації на сучасних підприємствах, оволодіння методичними підходами до економічного обґрунтування та організації їх оптимального взаємодії.

Інформаційні системи і технології на підприємстві як наука і галузь практичної діяльності пов’язана з такими навчальними дисциплінами як «Економіка підприємства», «Інформатика», «Математичне моделювання підприємницької діяльності», «Методи ефективного управління економічними системами», «Економічний аналіз», «Статистика» та ін.
Основними задачами вивчення дисципліни є навчання студентів теоретичним основам і практичним методикам організації раціональних способів збору, накопичення, збереження та обробки економічної інформації за допомогою сучасної обчислювальної техніки, з метою інформаційного забезпечення прийняття оптимальних економічно обґрунтованих рішень щодо управління підприємством різних форм власності, що функціонують в умовах ринкової економіки.
Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є сучасні науково-методичні та практичні підходи до раціоналізації обробки економічної інформації за допомогою комп'ютерних інформаційних систем і комп'ютерних технологій.
В результаті вивчення лекційного матеріалу студенти повинні:
знати:
- основні методи збору, обробки та аналізу економічної інформації;
- принципи і методи застосування проблемно-орієнтованих пакетів програм для вирішення економічних завдань;
- методи підготовки немашинного інформаційного забезпечення інформаційних систем;
- методи організації баз даних інформаційних систем на машинних носіях;
- сучасні комп'ютерні технології обробки інформації;
- методи забезпечення безпеки інформаційних систем;
вміти:
- складати технічні завдання з розробки інформаційної системи економічних підрозділів підприємств;
- обґрунтовувати вибір програмного, інформаційного, технічного та іншого забезпечення для побудови інформаційної системи;
- визначати вартість інформації та економічну ефективність інформаційної системи.
Метою проведення практичних занять є опрацювання основних теоретичних положень і висновків курсу, який вивчається, вирішення практичних завдань.
Перелік основних тем:
1. Основні поняття та визначення інформаційних технологій.
2. Стандарт інтерфейсу користувача.
3. Мережеві інформаційні технології.
4. Системи електронного документообігу.
5. Використання інформаційних технологій на робочому місці користувача. 
 
Провідний викладач: Горобченко Д.В.