Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Метою викладання дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» є оволодіння студентами сучасними теоретичними основами, методами аналізу та кількісної оцінки факторів ризику для розробки комплексу заходів, спрямованих на його подолання і компенсацію.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен знати:
- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та оцінки підприємницьких ризиків;
- основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику;
- методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків;
- знати загальні положення теорії економічних ризиків і його методичного інструментарію.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти:
- обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах невизначеності та ризику;
- аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень;
- здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику з метою зниження, компенсації чи запобіганню виникнення ризиків.
Дисципліна тісно пов’язана із іншими навчальними дисциплінами:
- в теоретико-методологічному відношенні – із основами економічної теорії, економікою підприємства;
- в методичному відношенні – із організацією управління, економічним обґрунтуванням господарських рішень, теорією ймовірності та математичною статистикою, інвестування.
 
Перелік основних тем:
1. Невизначеність і ризик в економіці.
2. Особисте ставлення людей до ризику.
3. Методи кількісного аналізу.
4. Методи кількісного аналізу.
5. Способи зниження ризиків.
6. Ризик інвестиційних рішень.
7. Урахування ризику при прийнятті управлінських рішень.
8. Теоретичні основи управління ризиками на підприємстві.
 
Провідний викладач: Сабадаш В.В.