Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Бізнес-планування інноваційних проектів

Метою дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» є вивчення студентами теоретичних основ бізнес-планування інноваційного розвитку підприємства, а також організації, фінансування і керування інноваційними проектами.

Основна задача викладання дисципліни – навчити студентів розробляти бізнес-плани та  проводити комплексну оцінку ефективності інноваційної діяльності.
Методичною і практичною основою вивчення дисципліни є сучасні теорії ринкової економіки, праці ведучих учених і практичних працівників в області інноваційної діяльності.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:
ЗНАТИ:
характеристику розділів бізнес-плану;
стратегію ціноутворення по новим товарам;
методику оцінки інноваційного потенціалу підприємства;
методи аналізу інноваційного ризику;
методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності .
ВМІТИ:
застосовувати методичний апарат та інструментарій для розробки бізнес-плану інноваційного розвитку підприємства; 
правильно визначати стратегію розвитку підприємств, оцінити наявний ринок конкурентних продуктів;
розробляти стратегію інноваційного розвитку підприємства;
оцінити необхідні фінансові ресурси та джерела їх отримання, складати модель грошових потоків
оцінювати економічну ефективність реалізації бізнес-плану.
Дисципліна є складовою підготовки з економіки підприємства і безпосередньо пов’язана з нормативними дисциплінами профільної підготовки «Економіка підприємства», «Економіка й організація інноваційної діяльності», «Інвестування», «Маркетинг».
 
Перелік основних тем:
1. Бізнес-план як форма представлення інноваційного проекту
2. Бізнес-планування інноваційних проектів в умовах ринкової економіки
3. Зміст бізнес-плану проекту: складання резюме, опис інноваційного проекту
4. Зміст бізнес-плану проекту: дослідження ринку та виробничий план
5. Зміст бізнес-плану проекту: маркетинг-план
6. Зміст бізнес-плану проекту: організаційний план
7. Зміст бізнес-плану проекту: фінансовий план
8. Особливості викладення бізнес-плану для його успішного фінансування
9. Презентація та експертиза бізнес-плану
 
Провідний викладач: Шкарупа О.В.