Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економіка і бізнес (Економіка і міжнародний бізнес)

Мета: засвоєння студентами знань щодо економічних форм та методів ведення бізнесу, опанування методичних та практичних підходів до раціонального поєднання й ефективного управління бізнес-процесами.

Завдання: вивчення наукових основ і практичних проблем ведення бізнесу у різних сферах господарювання, оволодіння практичними знаннями для створення власного бізнесу, вивчення економіко-господарського механізму, принципів та напрямів удосконалення планування та управління бізнесом на базі ринкових відносин, обґрунтування нових форм та методів господарювання, рекомендацій щодо їх практичного застосування в бізнесі.

Предмет: економічні відносини між різними бізнес-суб’єктами.

Основними задачами дисципліни є вивчення дії економічних законів стосовно функціонування фірми як суб’єкту бізнесу та підприємницької діяльності, поєднання теоретичних положень та прикладної економіки з урахуванням реальних ситуацій, обґрунтування нових форм та методів господарювання, рекомендацій щодо їх практичного застосування в бізнесі, вивчення господарського механізму, принципів та напрямків удосконалення планування та управління на базі ринкових відносин.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ: форми виявлення економічних законів функціонування бізнесу, цілі, що вирішуються в системі виробництва, основні  тенденції розвитку підприємництва, економічний механізм господарювання фірми, вміти його використовувати з метою активізації науково-технічного прогресу та збільшення ефективності виробництва;

ВМІТИ: виконувати розрахунки по оцінці економічної ефективності господарських рішень, розраховувати основні показники для здійснення економічного аналізу  та використовувати їх в практичній діяльності.

Перелік основних тем:

  1. Організаційні форми бізнесу та підприємництва.
  2. Виробничий трансформаційний процес бізнесу та принципи його здійснення.
  3. Стратегія планування бізнес процесів фірми.
  4. Аналіз витрат фірми та механізм управління вартістю.
  5. Оптимізація „витрати-прибуток”.
  6. Маржинальний аналіз витрат щодо нестандартних рішень в бізнесі.
  7. Економічне зростання бізнесу: методичні та практичні аспекти.
  8. Виробничий потенціал бізнесу
  9. Оцінка вартості бізнесу.
  10. Стратегія управління бізнесом в кризових ситуаціях. 

Провідний викладач: к.е.н., доц. Кубатко О.Вас.