Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економічний аналіз

Мета викладання дисципліни. Мета: засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу застосовуванням математичних та статистичних прийомів і мето; Предмет: виробнича і фінансово-господарська діяльність організацій.

Задачі вивчення дисципліни. Основні завдання дисципліни: дати теоретичні знання у області методики проведення техніко-економічного аналізу; сформувати практичні навики у виявленні якісних і кількісних залежностей кінцевих результатів виробничо-господарської діяльності від основних техніко-економічних чинників; підготувати інформаційну базу для обґрунтування і вибору управлінських рішень; забезпечити вивчення новітніх досягнень економічного аналізу.
В результаті вивчення курсу студент повинен розуміти суть економічних явищ та процесів, їх взаємозв’язок та взаємозалежність, вміти їх деталізувати, систематизувати та моделювати, визначати вплив факторів, оцінювати досягнуті результати, виявляти резерви підвищення ефективності функціонування підприємства.
 
Перелік основних тем:
1. Вступ. Предмет, зміст, завдання та віди економічного аналізу.
2. Організація економічного аналізу
3. Метод та методика комплексного економічного аналізу.
4. Методика виявлення та підрахунку резервів в економічному аналізі.
5. Аналіз виробництва та реалізації продукції.
6. Аналіз собівартості продукції.
7. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства.
8. Аналіз основних промислово-виробничих фондів (ОФ).
9. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства.
10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
 
Провідний викладач: Мішеніна Н.В.