Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

ЕП

Метою викладення дисципліни є оволодіння студентами загальних принципів економіки промисловості і на цій основі одержання ними спеціальних знань по економіці підприємства, необхідних для практичної діяльності в області економічного проектування, планування і реалізації заходів щодо підвищення виробничої ефективності.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен ЗНАТИ: основні принципи дії економічних законів стосовно до об'єктів і суб'єктів економіки країни, основні положення економіки підприємства, у тому числі: методи техніко-економічних обґрунтування планових і проектних рішень, наукові основи і шляхи прискорення соціально-економічного розвитку підприємства, напрямки підвищення ефективності виробництва, капіталовкладень і нової техніки, використання трудових, матеріальних, природних, інформаційних і фінансових ресурсів, елементи  господарського механізму, напрямки і економічні основи науково-технічного прогресу на підприємствах і в галузях, методи удосконалювання економічного аналізу, оптимізаційних розрахунків, прогнозування, планування і керування виробничою діяльністю.
Студент повинен ВМІТИ: застосовувати основні економічні закони у галузях народного господарства і на підприємствах; використовувати економічний механізм господарського керівництва підприємством з метою активізації науково-технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва в умовах переходу економіки до ринкових відносин; виконувати розрахунки по оцінці економічної ефективності господарських рішень, розраховувати основні показники для здійснення економічного аналізу і використовувати їх у практичній діяльності економіста.
Методологічну і теоретичну основу дисципліни складають курси «Загальна економічна теорія», «Економіка і організація виробництва», «Статистика».
 
Перелік основних тем:
1: Вступ. Предмет і задачі курсу. Основи підприємства та підприємництва.
2. Основні фонди.
3. Оборотні кошти.
4. Витрати підприємства
5. Собівартість продукції.
6. Цінова політика підприємства.
7. Онови фінансової діяльності підприємства
8. Фактор часу в економіці. Інформація.  Економічна ефективність
9. Розвиток підприємства в коротко-та довгостроковій перспективі. Інноваційна діяльність.
10: Економічні важелі ринкового регулювання діяльності фірми. 
 
Провідний викладач:  Кубатко О.В.