Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Метою викладання дисципліни “Економіка праці” є формування комплексу знань та набуття навичок щодо теоретичних засад та методів економіки праці, оплати та стимулювання праці, підготування кадрів, оцінювання ефективності використання робочого часу.

Основними завданнями дисципліни є вивчення теорії та методології економіки праці, зарубіжного досвіду, засад законодавства України про працю, актуальних проблем раціонального використання робочого часу; вивчення особливостей управління працею на підприємствах різних форм власності, галузей народного господарства та різноманітних груп робітників; навчання студентів правильно ставити завдання, розробляти алгоритми  їх розв’язання, застосовувати ЕОМ для більшої мобільності та гнучкості управління працею і трудовими відносинами на підприємстві.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
принципи економіки праці в умовах сучасного виробництва;
порядок розроблення нормативів та методики розрахунку норм праці;
основні напрямки наукової організації праці та її вдосконалення;
методи організації заробітної плати;
вміти: 
аналізувати ступінь раціональності організації праці на підприємстві;
вибирати  оптимальні  варіанти  здійснення трудового процесу;
встановлювати науково обґрунтовані норми праці з урахуванням комплексу технічних, економічних, психофізичних та соціальних факторів;
визначати резерви збільшення продуктивності праці на виробництві та шляхи раціоналізації організації оплати праці на підприємстві. 
Методологічну та теоретичну основу дисципліни складають курси “Економіка підприємства”, “Загальна економічна теорія”, “Економіка промисловості”, “Загальна та соціальна психологія”, а також низка загальноінженерних дисциплін
 
Перелік основних тем:
1. Населення та трудові ресурси. Зайнятість населення
2. Показники використання трудових ресурсів
3. Продуктивність праці: чинники та резерви зростання, вимірювання та планування
4. Класифікація витрат робочого часу та часу використання обладнання
5. Методи та способи нормування витрат робочого часу
6. Методика та техніка вивчення витрат робочого часу 
7. Організація заробітної плати
8. Організація оплати праці робочих. Особливості організації праці керівників, спеціалістів і  службовців
9. Колективна (бригадна) форма оплати праці
10. Система управління трудовими ресурсами
 
Провідний викладач: Карпіщенко О.І.