Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка та організація інноваційної діяльності

Метою дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» є формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.

Завдання  дисципліни – вивчення сутності інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку, визначення методичних підходів щодо формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних проектів.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:
ЗНАТИ:
основні  поняття інновацій та інноваційної  діяльності;
класифікацію інновацій;
методи державного регулювання інноваційної діяльності; 
методику оцінки інноваційного потенціалу підприємства;
методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства.
ВМІТИ:
застосовувати методичний апарат та інструментарій для аналізу інноваційного потенціалу підприємства;
проводить аналіз економічної ефективності  інноваційної діяльності;
здійснювати планування, організацію і контроль інноваційного процесу за стадіями ЖЦТ.
Дисципліна є складовою підготовки з економіки підприємства і безпосередньо пов’язана з нормативними дисциплінами профільної підготовки «Економіка підприємства», «Інвестування»,  «Стратегія підприємства».
 
Перелік основних тем:
1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційної діяльності
2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки
3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності
4. Управління інноваційним розвитком підприємства та формування інноваційних стратегій
5. Організаційні форми інноваційної діяльності
6. Особливості створення інновацій і формування попиту на них
7. Техніко-технологічна база підприємства
8. Управління якістю продукції
9. Конкурентоспроможність товару
10. Установлення цін на нові товари підприємств
 
Провідний викладач: Ковальов Б.Л.