Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку

Метою викладення дисципліни є оволодіння студентами загальних принципів економіки промисловості і на цій основі одержання ними спеціальних знань по економіці підприємства, необхідних для практичної діяльності в області економічного проектування, планування і реалізації заходів щодо підвищення виробничої ефективності.

Задачею вивчення дисципліни є:
- формування в студентів навиків проведення економіко-математичного моделювання підприємницької діяльності
- оволодіння основними методами прогнозування бізнес процесів
- формування навиків проведення економічного моделювання підприємницької діяльності
- вивчення основних економіко-математичних моделей та процесів, котрі описують підприємницьку діяльність
- оволодіння знаннями в області моделювання підприємницької діяльності
ЗНАТИ: роль економіко–математичного моделювання в економіці та управлінні підприємницькою діяльністю підприємства, етапи математичного моделювання, оптимізаційні моделі виробничих потужностей, оптимізаційні моделі змішування,  їх зміст, організація виробництва та її вплив на ефективність, критична точка класифікації підприємств за рівнем платоспроможності, сутність оптимізаційних моделей та їх структуру,  основні принципи дії економічних законів стосовно до об'єктів і суб'єктів економіки країни, методи удосконалювання економічного аналізу, оптимізаційних розрахунків, прогнозування, планування і керування виробничою діяльністю.
ВМІТИ: застосовувати основні підходи економічного моделювання в підприємницькій діяльності; використовувати економіко-математичні моделі підприємницької діяльності з метою активізації науково-технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва в умовах переходу економіки до ринкових відносин; виконувати розрахунки по оцінці економічної ефективності господарських рішень, розраховувати основні показники для здійснення економічного аналізу і використовувати їх у практичній діяльності економіста.
 
Перелік основних тем:
1. Вступ. Поняття  математичного моделювання підприємницької діяльності. 
2. Етапи процесу математичного моделювання. 
3. Оптимізаційні моделі виробничих потужностей: виробничі функції. 
4. Оцінювання ринкової вартості підприємства. 
5. Моделі споживчого ринку. 
6. Моделі оптимізації виробничої програми фірми. 
7. Задачі безумовної та умовної оптимізації господарської діяльності фірми. 
8. Економіко-математичні моделі поведінки виробників в ринкових умовах. 
9. Побудова та комп’ютерна реалізація закритих і відкритих моделей бізнес-процесів. 
 
Провідний викладач:  Кубатко О.В.