Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Проектний аналіз

Мета викладання дисципліни "Проектний аналіз" полягає в оволодінні студентами методичними підходами до процесу вироблення й прийняття економічними суб'єктами інвестиційних рішень в області виробничо-господарської й соціально-економічної діяльності.

Основними завданнями викладання даної дисципліни є:

• вивчення студентами дії економічних законів і положень теорії ринкової економіки в області підготовки, прийняття й реалізації інвестиційних рішень;

• оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками визначення довгострокових цілей інвестиційної діяльності;

• оволодіння практичними навичками виявлення й розрахунків на основі об'єктивної й комплексної інформації проектних вигід і витрат;

• оволодіння методами виявлення інвестиційних ризиків і їх мінімізації, оцінки наслідків проектів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

суть проектного аналізу, методологію, яку необхідно застосовувати для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів;

методи і прийоми аналізу економічних показників з проектного аналізу і здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів;

уміти:

приймати професійні рішення з урахуванням економічних наслідків при прийнятті рішень щодо реалізації проектних рішень;

формувати позитивне відношення населення до майбутнього проекту;

проводити дослідження ефективності застосовування наявних матеріальних ресурсів, оцінку впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ на проект; оцінювати фінансову та економічну ефективність проекту; відбирати проекти, що задовольняють потреби як підприємця так і суспільства в цілому.

володіти методами:

проектного аналізу за напрямками: маркетинговим, технічним, соціальним, інституціональним, екологічним, фінансовим і економічним;

поліпшення використання обмежених ресурсів.

Перелік основних тем:

  1. Предмет і завдання дисципліни. Поняття ІП. Оточення ІП. Світовий досвід ПА
  2. Держава й інвестиції. Аналіз ситуації Інвестиційний клімат. Інвестиції і програми фінансового оздоровлення.
  3. ІП: сутність і зміст. Поняття інвестицій. Сутність ІП. Проектне інвестування. Характеристика інвестицій. Учасники ІП. Життєвий цикл ІП.
  4. Інвестиційне бізнес-планування. Поняття бізнес-плану. Прийняття довгострокових інвестиційних рішень. Структура й зміст бізнес-плану.
  5. Комплексна експертиза ІП. Аспекти проектного аналізу.
  6. Інструментарій ПА. Сутність інструментарію ПА. Цінність грошей у часі. Критерії оцінки проектів. Аналіз ефективності витрат.
  7. Фінансовий аналіз ІП Сутність і зміст фінансового аналізу. Аналіз беззбитковості
  8. Аналіз проектних ризиків . Практичні методи обліку ризиків. Якісний і кількісний аналіз проектних ризиків. Імовірнісні методи аналізу ризиків.
  9. Проектний аналіз і інфляція. Облік інфляції в інвестиційному проектуванні. Інфляція й фінансова ефективність проектів.
  10. Аудит проектів. Контроль і аудит. Фінансування аудиту.
Провідний викладач: Карпіщенко О.І.