Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Практикум з діагностики економічного стану підприємства

Метою викладання дисципліни “Практикум з діагностики економічного стану підприємств” є формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію діагностування фінансового стану підприємства.

Основними завданнями дисципліни є:

 • вивчення інноваційних підходів до діагностики фінансового стану підприємств;
 • оволодіння навичками діагностування фінансового стану підприємств для забезпечення ефективного бізнес-адміністрування в умовах сталого інноваційного розвитку;
 • оволодіння навичками пошуку резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання

Предмет дисципліни: фінансовий стан підприємства в умовах стійкого розвитку.

Внаслідок вивчення дисципліни студентами повинні:

ЗНАТИ:

 • основні інноваційні підходи до діагностики фінансового стану підприємств;
 • основні групи показників діагностики фінансового стану підприємства;
 • традиційні підходи оцінки банкрутства підприємства;
 • підходи до обґрунтовування рішень з бізнес-адміністрування на основі даних діагностики фінансового стану підприємств.

ВМІТИ:

 • застосовувати методичний апарат та інструментарій для оцінки фінансового стану підприємства;
 • проводить аналіз економічної ефективності діяльності підприємства;
 • здійснювати оцінку ймовірності банкрутства підприємства.

Перелік основних тем:

 1. Сутність та зміст діагностики фінансового стану
 2. Основна фінансова звітність підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу
 3. Операційний аналіз та аналіз операційних витрат
 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 5. Аналіз платоспроможності та ліквідності
 6. Аналіз прибутку та рентабельності
 7. Аналіз руху грошових коштів та кредитоспроможності
 8. Аналіз фінансового стану неплатоспроможності  та діагностика банкрутства
 9. Аналіз ефективності використання капіталу
 10. Рейтингова оцінка підприємств галузі за даними фінансової звітності

Провідний викладач: к.е.н., ст. викл. Пімоненко Т.В.