Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Основи функціонування та ефективності економічних систем

Дисципліна «Основи функціонування та ефективності економічних систем» складається із двох змістовних модулів: «Вступ до спеціальності» та «Ефективність економічних систем»

Змістовний модуль " Вступ до спеціальності"

Метою є викладання основ економічної теорії, що допоможе студентам краще зрозуміти економічні процеси в сучасному світі.

Основними задачами викладення модуля дисципліни є ознайомлення студентів з основними економічними термінами, з основними фактами економічного життя та освоєння принципів, за допомогою яких їм буде легше зрозуміти сутність економічних перетворень, протиріч і політичних розбіжностей, які існують на даний час.

У результаті вивчення модуля дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

 • основні тенденції в розвитку вищої освіти у світі;
 • організацію навчального процесу в університеті;
 • структуру управління університету;
 • структуру та функції органів студентського самоврядування;
 • функції соціальних служб університету;
 • структуру та правила користування бібліотечними фондами університету;
 • основні поняття економіки як науки і як діяльності;
 • основні проблеми економіки, методи та економічні інструменти, що існують для їх вирішення;
 • основи формування попиту та пропозиції;
 • роль, яку відіграє держава в економіці;
 • теоретичні основи економіки підприємства;

ВМІТИ:

 • використовувати категорійний апарат для характеристики закономірностей і явищ суспільно-економічного життя, інноваційних перетворень в системі вищої освіти;
 • взаємодіяти з різними службами університету;
 • взаємодіяти з органами студентського самоврядування;
 • користуватися бібліотечними фондами університету;
 • проводити аналіз та оцінку стану ринку і його складових;
 • застосовувати отримані знання щодо теоретичної бази з економіки підприємства при вирішенні елементарних завдань щодо складання кошторису і калькуляції, структурування основних фондів і обігових засобів.

Перелік основних тем:

 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу.
 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.
 3. Організація навчального процесу в університеті.
 4. Бібліотека університету і правила користування її фондами.
 5. Соціально-культурна інфраструктура університету.
 6. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.
 7. Вступ до економіки.
 8. Обмеженість ресурсів та її вплив на економічні механізми людства.
 9. Основні проблеми економіки.
 10. Закономірності формування попиту.
 11. Закономірності формування пропозиції.
 12. Роль держави в економіці.
 13. Основи економіки підприємства.
 14. Міжнародна торгівля і валютний ринок.

Провідний викладач: д.е.н., проф. Сотник І.М.

Змістовний модуль «Ефективність економічних систем»

Метою є вивчення студентами основних забезпечуючих складових та індикаторів економічної ефективності діяльності людини, підприємства, регіону, країни та світу в цілому.

Основні задачі викладення дисципліни полягають в отриманні студентами знань в області оцінки та забезпечення економічної ефективності функціонування соціально-економічних систем.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні індикатори оцінки економічної ефективності діяльності соціально-економічних систем;
 • теоретичні засади забезпечення економічної ефективності діяльності соціально-економічних систем;
 • особливості забезпечення та оцінки економічної ефективності різних соціально-економічних систем.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • застосовувати інструментарій оцінки економічної ефективності різних соціально-економічних систем;
 • економічно обґрунтовувати рішення, пов’язані із розвитком соціально-економічних систем;
 • розробляти рекомендації та стратегії розвитку систем у напрямку підвищення ефективності їх діяльності.

Перелік основних тем:

 1. Макроекономічні показники ефективності розвитку
 2. Конкурентоспроможність (підприємство, регіон, країна)
 3. Економічна ефективність та результати економічної діяльності
 4. Стійкий розвиток соціально-економічних систем
 5. Основи оцінки економічного потенціалу
 6. Основи економічної діагностики
 7. Ефективність інвестиційної та інноваційної діяльності
 8. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності

Провідний викладач: к.е.н., доц. Дерев’янко Ю.М.