Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економічні основи ресурсозбереження

Метою викладання дисципліни “Економічні основи ресурсозбереження” є формування комплексу знань та набуття навичок щодо теоретичних засад та економічних методів управління ресурсозберігаючими процесами.

Основними завданнями дисципліни є вивчення теорії та методології економіки ресурсозбереження, зарубіжного досвіду, засад законодавства України про енерго- та ресурсозбереження, актуальних проблем раціонального використання природних ресурсів; вивчення особливостей управління ресурсозбереженням на підприємствах різних форм власності, галузей народного господарства; навчання студентів правильно ставити завдання, розробляти алгоритми їх розв’язання, застосовувати ЕОМ для більшої мобільності та гнучкості управління ресурсозберігаючими процесами.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
принципи, фактори, напрями ресурсозбереження в умовах сучасного виробництва;
методики оцінки економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів з урахуванням соціальних та економічних факторів;
принципи та еколого-економічний інструментарій управління ресурсозбереженням;
мотиваційні засади ресурсозбереження;
методики оцінки соціо-еколого-економічного рівня ресурсозбереження на підприємстві;
принципи моніторингу ресурсозберігаючої діяльності на різних рівнях господарювання;
теоретичні засади формування і розвитку ринку ресурсозбереження;
вміти: 
аналізувати ступінь раціональності використання ресурсів на підприємстві;
вибирати  оптимальні  варіанти  здійснення ресурсозберігаючих заходів з попередньою оцінкою їх соціо-еколого-економічної ефективності;
розробляти стратегії та інструментарій управління ресурсозберігаючими процесами на виробництві;
формувати систему мотивації впровадження ресурсозберігаючих заходів на підприємстві;
оцінювати соціо-еколого-економічний рівень ресурсозбереження на підприємстві та визначати напрями його зростання;
визначати резерви ресурсозбереження та шляхи їх реалізації на різних рівнях господарювання. 
Методологічну та теоретичну основу дисципліни складають курси “Економіка природних ресурсів”, “Екологічна економіка”, “Теорія сталого соціально-економічного розвитку”, “Економіка фірми”.
 
Перелік основних тем:
1. Ресурсозбереження як економічна категорія
2. Якісний та кількісний аналіз наслідків ресурсозберігаючої діяльності
3. Оцінка економічної ефективності ресурсозбері¬гаю¬чих заходів
4. Еколого-економічний механізм управління ресурсозбереженням (ЕЕМУР)
5. Мотивація впровадження ресурсозберігаючих заходів 
6. Інформаційна система управління ресурсозбереженням на підприємстві 
7. Моніторинг ресурсозберігаючих процесів території
8. Механізми управління ресурсозбереженням у розвинених країнах
9. Проблеми управління раціональним ресурсовикористанням в Україні
10. Розвиток ринку ресурсозбереження в Україні
 
Провідний викладач: Сотник І.М.