Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Теорія еколого-економічного аналізу

Метою викладання дисципліни “Теорія еколого-економічного аналізу” є вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 

Основними задачами дисципліни є оволодіння студентами теоретичними основами в сфері проведення еколого-економічного аналізу; формування практичних навичок у визначенні господарських резервів щодо покращання природокористування, а також визначення кількісних та якісних залежностей кінцевих результатів виробничої діяльності від екологічних факторів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: теоретичні та методичні засади проведення еколого-економічного аналізу в межах основних складових господарського механізму підприємств, які пов’язані з природокористуванням;
вміти: виявляти виробничі резерви, які спрямовані на підвищення рівня екологізації виробництва, якості (екологічності) промислової продукції, а також покращання стану довкілля; здійснювати побудову детермінованих факторних моделей щодо залежності кінцевих виробничих економічних результатів господарської діяльності від екологічних показників (факторів); визначати екологічну та економічну ефективність природоохоронних заходів, багатоцільових інвестиційних проектів.
Методологічною та практичною базою вивчення дисципліни є сучасні теорії та теорії еколого-збалансованого розвитку економічних систем, еколого-економічного збитку, праці провідних вчених та спеціалістів-практиків у сфері економіки природокористування та еколого-економічного аналізу. Дисципліна орієнтована на вивчення принципів еколого-економічного аналізу виробництва на макро- та макрорівні і є складовою підготовки з економіки довкілля та природних ресурсів. Дисципліна пов’язана з такими курсами: економіка фірми, економіка довкілля, екологічна економіка (вивчаються попередньо); економіка природних ресурсів, теорія сталого соціально-економічного розвитку (можуть викладатися паралельно). 
Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання:
організація природоохоронної діяльності на підприємстві;
система виробничих факторів фірми та управління ними;
економічний аналіз діяльності підприємства;
теорія еколого-економічного збитку;
теорія виробництва і витрат;
теорії еколого-збалансованого розвитку економічних систем.
 
Перелік основних тем:
1. Природоохоронна діяльність як об’єкт економічного аналізу
2. Організація, основні напрямки, предмет та об’єкти еколого-економічного аналізу.
3. Види еколого-економічного аналізу. 
4. Метод і методика комплексного еколого-економічного аналізу. 
5. Організація еколого-економічного аналізу.
6. Екологічний баланс підприємства.
7. Методика виявлення та підрахунку резервів в еколого-економічному аналізі.
8. Структуризація еколого-економічних показників виробництва.
9. Аналіз організаційно-технічного рівня природоохоронної діяльності.
10. Еколого-економічний аналіз використання виробничих ресурсів.
 
Провідний викладач: Сотник І.М.