Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економіка довкілля

Мета викладання дисципліни полягає в оволодінні теоретичними положеннями сучасної еколого-економічної науки та практичними основами їх застосування при вирішенні еколого-економічних проблем у конкретних соціально-економічних умовах. Основні учбові завдання дисципліни:

- вивчення та засвоєння соціально-економічних принципів раціонального природокористування на регіональному та національному рівнях, адекватних ринковому механізму;
- висвітлення загальних економічних, теоретичних і практичних проблем природокористування і реальних можливостей їх вирішення з використанням сучасного економічного інструментарію;
- сприяти подоланню стереотипу технократичного мислення в питаннях охорони довкілля і формування сучасного екологічного світогляду з метою вироблення активної конструктивної позиції і почуття громадянської відповідальності індивіду за екологічну безпеку теперішнього і майбутніх поколінь людей.
 
Перелік основних тем:
1 Довкілля і економіка, їх єдність і протиріччя 
2 Природні ресурси і соціально-економічний розвиток 
3 Економічна оцінка природних ресурсів.   
4 Вилучення природних ресурсів і забруднення довкілля. 
5 Економічні збитки від забруднення довкілля і методи їх оцінки. 
6 Оцінка стану довкілля та екологічне нормування його якості. 
7 Охорона довкілля: основні принципи, методи і інструменти. 
8 Програми охорони довкілля. 
9 Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів. 
10 Організація і управління охороною довкілля. 
 
Провідний викладач: Шкарупа О.В.