Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Екологічний менеджмент і аудит

Мета: є формування у студентів знань стосовно сучасних моделей екологічного менеджменту та аудиту, підготовка студентів до практичного застосування отриманих знань для державних установ та підприємств регіонального та локального рівнів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологічний менеджмент та аудит” є:

визначення понять екологічний менеджмент та екологічний аудит;

розгляд історії формування сучасної системи екологічного менеджменті та аудиту в Україні та закордоном;

розгляд організаційних аспектів планування, забезпечення та підготовки еколого-орієнтованого менеджменту персоналу;

аналіз систем менеджменту довкілля підприємства;

порівняння методів і технологій екоаудиту;

розгляд соціальних аспектів екологічного аудиту;

рекомендації щодо впровадження системи екологічного менеджменту та аудиту на підприємстві.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати :

- теоретичні положення та методологічні основи екологічного менеджменту;

- основні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. Наукове розуміння цих проблем і закономірностей природних процесів, функціонування екологічних систем та зміни у них під впливом діяльності людини;

- завдання сучасної науки про раціональне природокористування, методи, проблеми й перспективи;

- концепцію екологічної діяльності в Україні, сутність якої полягає в екологізації народного господарства;

- основи управління елементами природного середовища;

- оптимізацію природокористування з врахуванням основних екологічних законів;

- принципи, форми та методи екологічного менеджменту;

- інструменти екологічного менеджменту;

- нормативно-правові основи екологічного менеджменту;

- концепцію сталого розвитку суспільства, її сутність;

- інновації в галузі екологічного менеджменту;

- основні етапи проведення екологічного аудиту на підприємствах.

вміти :

- використовувати принципи, форми та методи управління раціонального природокористування;

- передбачати наслідки згубної дії на навколишнє середовище непродуманої господарської діяльності людини;

- приймати оптимальні технічні, технологічні і проектні рішення, направлені на підвищення екологічної безпеки;

- використовувати нові підходи в плануванні використання природних ресурсів і їх збереженні;

- вирішувати екологічні проблеми у сфері виробничої діяльності структурованої навколо глобальних проблем навколишнього середовища та ідеї збалансованого розвитку суспільства;

- запроваджувати інновації в галузі екологічного менеджменту;

- розробляти структуру системи екологічного менеджменту підприємства (організації) з визначенням функціональної підзвітності та відповідальності за виконання екологічних задач;

- визначати екологічні аспекти діяльності підприємства (організації), встановлювати пріоритети та розробляти програми екологічних дій;

- проводити екологічний аудит підприємства.

Перелік основних тем:

 1. Сутність та зміст дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит»
 2. Адміністративне управління екологічним підрозділом підприємств.
 3. Еколого-орієнтований менеджмент персоналу
 4. Основні принципи екологічного аудиту.
 5. Міжнародні стандарти та вітчизняні вимоги щодо екологічного менеджменту та аудиту
 6. Екологічні аспекти планування, забезпечення та підготовки кадрів
 7. Екологічний менеджмент в умовах міжнародного співробітництва
 8. Еко-баланс як інструмент менеджменту підприємств
 9. Еко-контролінг як інструмент аналізу, планування, управління та контролю екологічно релевантних видів діяльності підприємств:
 10. Система екологічної документації підприємств
 11. Система показників еко-контролінгу
 12. Практичні аспекти екологічного аудиту
 13. Екологічна культура підприємства як фактор менеджменту довкілля
 14. Екологічний облік. Значення обліково-екологічної інформації.
 15. Пропаганда екологічних знань
 16. Формування екологічного мислення 
Провідний викладач: к.е.н., ст. викл. Пімоненко Т.В.