Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Статистика

Мета викладання дисципліни полягає в оволодінні методами статистичного дослідження масових соціально-економічних явищ та процесів, формування у студентів умінь та навичок статистико-економічного аналізу діяльності організацій та фірм.

Основні завдання дисципліни:
- вивчення та засвоєння принципів та методів збирання, обробки та аналізу інформації про масові соціально-економічні явища та процеси;
- формування практичних навичок обчислення, аналізу викладення та інтерпретації статистичних показників з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій Держкомітету статистики України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ: принципи організації статистичних спостережень, методи кількісного аналізу масових соціально-економічних явищ.

ВМІТИ: систематизувати первинну інформацію, обчислювати, викладати та інтерпретувати показники статистичного аналізу, виявляти закономірності формування та розвитку соціально-економічних явищ, науково обґрунтовувати результати статистичних досліджень.

Перелік основних тем:
1 Вступ. Предмет, метод, основні категорії та завдання статистики
2 Статистичне спостереження
3 Статистичне зведення і групування. Формування рядів розподілу
4 Способи викладення статистичних даних
5 Узагальнювальні статистичні показники
6 Показники варіації та закономірність розподілу
7 Вибірковий метод
8 Статистичні методи вивчення взаємозв’язків
9 Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ
10 Аналіз основної тенденції розвитку суспільних явищ
 
Провідний викладачк.е.н., доц. Маценко О.М.