Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Управління потенціалом підприємства

Метою викладання дисципліни є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи.

Основними завданнями дисципліни є вивчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтувати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами господарювання.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

на ознайомчо-орієнтовному рівні

 • завдання та умови управління формуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи, що функціонує в умовах ринку;
 • господарський механізм управління потенціалом підприємства, його особливості та основні економічні завдання, що вирішуються на підприємстві;

на понятійно-аналітичному рівні

 • структурно-змістовні аспекти формування та управління потенціалом підприємства;
 • методи управління основними складовими потенціалу підприємства, що забезпечують його конкурентоспроможність в умовах ринку;
 • економічний інструментарій щодо оцінки ефективності управління складовими потенціалу підприємства.

ВМІТИ:

на стереотипному рівні

 • використовувати господарський механізм управління потенціалом підприємства з метою активізації науково-технічного прогресу і підвищення ефективності діяльності в умовах переходу економіки України до ринкових відносин;
 • виявляти внутрішньогосподарські резерви підвищення ефективності використання потенціалу підприємства із розробленням конкретних управлінських заходів;

на діагностичному рівні

 • виконувати розрахунки з оцінки економічної ефективності використання складових потенціалу підприємства  та використовувати їх в своїй практичній діяльності.

Перелік основних тем:

 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства
 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства
 3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями
 4. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами
 5. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства
 6. Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства
 7. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства
 8. Система антикризового управління потенціалом підприємства
 9. Механізми та інструменти протидії кризовим процесам
 10. Управління результативністю використання потенціалу підприємства
 11. Проектування систем управління потенціалом підприємства
 12. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства
 13. Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємства

Провідний викладач: к.е.н., доц. Бурлакова І.М., асист. Коваленко Є.В.

Регламент