Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економічне управління в підприємництві

Мета вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємства, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, пошук та обґрунтування правильних управлінських рішень.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;
 • навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;
 • виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;
 • сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;
 • обґрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;
 • навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.

У результаті вивчення дисципліни "Економічне управління в підприємництві" студент має знати: основи з управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, вміти: самостійно творчо мислити, приймати оптимальні фінансові рішення, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників.

Перелік основних тем:

 1. Економічне управління підприємством, його зміст і механізм функціонування
 2. Планування фінансової діяльності підприємства
 3. Аналіз фінансової звітності
 4. Управління активами
 5. Управління прибутком
 6. Аналіз вартості і структури капіталу
 7. Оптимізація структури капіталу
 8. Механізм управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу

Провідний викладач: к.е.н., доц. Харченко М.О.