Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Бізнес-моделювання у підприємництві

Метою викладання дисципліни є формування у студентів спеціальних знань, умінь та компетенцій з методології бізнес моделювання щодо вибору серед проектних альтернатив для вирішення конкретної проблеми, оволодіння практичним інструментарієм щодо аналізу та управління бізнес-ідеями розробки, техніко-економічного обґрунтування бізнес моделі в підприємництві та визначення умов його практичної реалізації.

Основними задачами вивчення дисципліни є одержання студентами знань щодо визначення основних критеріїв аналізу бізнес-моделей, а також показників ефективності та доцільності реалізації  їх при  здійсненні підприємництва.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: концептуальні поняття, методи та підходи, що використовуються в проектному менеджменті для аналізу бізнес-моделей; вміти: застосовувати на практиці методи відбору бізнес-моделей та обґрунтування її доцільності.

Перелік основних тем:

 1. Методології організації процесно-орієнтованої діяльності компанії
 2. Моделювання в управлінні, орієнтованому на бізнес-процеси.
 3. Бізнес-процеси в корпоративній архітектурі
 4. Застосування систем менеджменту якості і процесний підхід
 5. Моделювання системи менеджменту якості (СМЯ).
 6. Політика компанії в області регламентації бізнес-процесів в підприємництві
 7. Політика компанії в області розробки положень про підрозділи та
 8. посадових інструкцій
 9. Застосування інформаційних технологій при розробці моделей і
 10. регламентів організації діяльності в підприємництві
 11. Створення комплексної системи моделювання і регламентації діяльності компанії з метою розвитку її корпоративної архітектури і СМЯ

Провідний викладач: к.е.н., доц. Євдокимов А.В.