Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка природокористування

Мета викладання дисципліни полягає в оволодінні теоретичними положеннями сучасної еколого-економічної науки та практичними основами їх застосування при вирішенні еколого-економічних проблем у конкретних соціально-економічних умовах, а також формування системи знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, вивчення особливостей впливу антропогенних факторів на природне середовище та методів управління процесами природокористування.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

  • знання соціально-економічних принципів раціонального природокористування на регіональному та національному рівнях, адекватних ринковому механізму;
  • знання механізму управління процесами природокористування та охорони довкілля, специфіки використання адміністративних, правових, економічних та виховних важелів впливу на природокористувачів;
  • розуміння загальних економічних, теоретичних і практичних проблем природокористування і реальних можливостей їх вирішення з використанням сучасного економічного інструментарію;
  • уміння сприяти подоланню стереотипу технократичного мислення в питаннях охорони довкілля і формування сучасного екологічного світогляду з метою вироблення активної конструктивної позиції і почуття громадянської відповідальності індивіду за екологічну безпеку теперішнього і майбутніх поколінь людей.

Провідний викладач: к.е.н., ст.в. Пімоненко Т.В.