Кафедра экономики, предпринимательства
и бизнес-администрирования

Главное меню

Новости

Метою дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ бізнес-планування природоохоронної діяльності підприємства, а також організації, фінансування і керування інноваційними проектами у екологічній сфері.

Основна задача викладання дисципліни – навчити студентів розробляти бізнес-плани та  проводити комплексну оцінку ефективності інноваційної діяльності у природоохоронній сфері.
Методичною і практичною основою вивчення дисципліни є сучасні теорії ринкової економіки, праці ведучих учених і практичних працівників в області інноваційної діяльності, економіки природокористування.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:
ЗНАТИ:
характеристику розділів бізнес-плану;
особливості реалізації інноваційних проектів у природоохоронній сфері;
стратегію ціноутворення по новим екологічним товарам;
методи аналізу інноваційного ризику;
методи оцінки еколого-економічної ефективності інноваційної діяльності.
ВМІТИ:
застосовувати методичний апарат та інструментарій для розробки бізнес-плану природоохоронної діяльності підприємства;
розробляти стратегію інноваційного розвитку екологічної діяльності підприємства;
проводить аналіз еколого-економічної ефективності  інноваційної діяльності.
Дисципліна безпосередньо пов’язана з нормативними дисциплінами профільної підготовки «Екологічна економіка», «Економіка фірми»,  «Теорія еколого-економічного аналізу» тощо.
 
Перелік основних тем:
1. Бізнес-план як форма представлення інноваційного проекту у природоохоронній сфері
2. Бізнес-ідея як інноваційна основа природоохоронного проекту
3. Принципи та послідовність розробки бізнес-плану
4. Зміст основних розділів бізнес-плану
5. Фінансування інноваційних програм і проектів у природоохоронній сфері.
6. Механізм контролю реалізації бізнес-плану інноваційного проекту у природоохоронній сфері
7. Екологічний товар та його властивості
8. Інформаційне забезпечення реалізації бізнес-плану
9. Презентація бізнес плану
10. Експертиза інноваційних проектів у природоохоронній сфері