Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Мiжнародний проект щодо видання навчальної лiтератури серiї «Науки про навколишнє середовище»

 

Економiка природокористування

Економiка природокористування

Экономика природопользования / Environmental Economics

Пiдручник. Книга обсягом 490 стор. призначена як базовий навчальний посiбник для забезпечення дисциплiн циклу економiки природокористування у вузах України i допущена Мiнiстерством освiти України як пiдручник для студентiв вищих навчальних закладiв.

Мова — росiйська, англiйська.

Структура i змiст книги:

 • Базовi поняття i термiнологiя.
 • Екологiчнi фактори в соцiально-економiчному розвитку.
 • Екологiчна економiка в розрiзi компонентiв природного середовища.
 • Екологiчна економiка в галузевому розрiзi.
 • Базовi теорiї, парадигми i методи екологiчної економiки.
 • Методичнi основи економiчної оцiнки факторiв природного середовища.
 • Екологiчнi витрати.
 • Метод «витрати-вигоди».
 • Облiк соцiальних факторiв в управлiннi природокористуванням.
 • Стiйкий розвиток i проблеми природокористування в Українi.
 • Територiальнi аспекти управлiння природним середовищем.
 • Управлiння природокористуванням на пiдприємствi.
 • Транспорт, мобiльнiсть i економiка.
 • «Екологiзацiя» економiки.
 • Мiжурядова i мiжнародна спiвпраця.
 • Управлiння вiдходами.

Окружающая среда и здоровье

Навколишнє середовище i здоров’я

Окружающая среда и здоровье / Environment and Health

Навчальний посiбник. Книга обсягом 330 стор. призначена як навчальний посiбник для забезпечення вiдповiдних дисциплiн у вузах України i допущена Мiнiстерством освiти України як навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв. Також рекомендується для викладачiв.

Мова — росiйська, англiйська.

Структура i змiст книги:

 • Базовi поняття i термiнологiя.
 • Залежнiсть мiж чинниками навколишнього середовища i здоров’ям населення.
 • Екологiя виробничого середовища.
 • Харчування i здоров’я населення.
 • Поселення людей i здорове середовище.
 • Технологiчнi аспекти охорони навколишнього середовища.
 • Управлiння якiстю навколишнього середовища.

Учасники проекту:

 1. Координаторами з української сторони є кафедра економiки Сумського державного унiверситету i Центр економiчних дослiджень. До роботи за проектом залучалися ученi України, що займають провiднi позицiї в методичному забезпеченнi вiдповiдних дисциплiн, з Києва, Одеси, Донецька, Львова, Харкова, Запорiжжя.
 2. Координатором загальноєвропейської участi є кафедра екологiї людини Вiльного унiверситету Брюсселя (VUB), Бельгiя.
 3. Iншi Фламандськi учасники проекту представленi унiверситетами Льовена, Гента i Антверпена, Ерасмусською вищою школою в Брюсселi i науковою асоцiацiєю з навколишнього середовища.
 4. У проектi брали участь ученi країн Центральної i Схiдної Європи i експерти мiжнародних органiзацiй.

Проект фiнансувався урядом Фламандського спiвтовариства Бельгiї в рамках мiжнародної програми спiвпрацi. Проекту сприяли Мiнiстерство освiти i Екологiчне управлiння Кабiнету Мiнiстрiв України.

У книгах мiстяться:

 • oсновнi концепцiї;
 • теоретичнi парадигми;
 • практичнi приклади;
 • цифри i факти;
 • приклади проведення розрахункiв;
 • оглядова iнформацiя i досвiд iнших країн;
 • досвiд рiзних регiонiв, економiчних секторiв i пiдприємств.

Особлива увага надається специфiцi формування стiйкого розвитку в країнах з перехiдною економiкою.

Контактнi реквiзити:

 • в Українi: 244007, Україна, м. Суми, вул. Р.-Корсакова 2, СумДУ, кафедра ЕПБА,
  тел.: +38 (0542) 33-22-23, факс: +38 (0542) 33-32-97
 • в Бельгiї: Department of Human Ecology Free University of Brussels (VUB), Laarbeeklaan 103, 1090 Brussels, Belgium,
  Tel.+32-2-629-36-94; Fax +32-2-477-49-64