Кафедра економіки та
бізнес-адміністрування

Головне меню

Сотник Iрина Миколаївна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н., професор

Посада: професор, заступник завідувача кафедри економіки та бізнес-адміністрування

Основнi дисциплiни: економіка праці, економіка підприємства, теорія еколого-економічного аналізу, економічні основи ресурсозбереження, економіка енергетики, соціальна та солідарна економіка

Науковi iнтереси: економіка енерго- та ресурсозбереження, екологічна економіка, сталий розвиток

Iншi обов’язки: завідувач секції «Бізнес-адміністрування», відповідальна за акредитацію спеціальностей «Економіка підприємства» та «Бізнес-адміністрування»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Сотник І.М. працює на посаді професора кафедри економіки і бізнес-адміністрування Сумського державного університету з червня 2011 р. У 1999 р. закінчила Сумський державний університет за спеціальністю “Економіка підприємства” з відзнакою і розпочала навчання в аспірантурі. У 2002 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Еколого-економічні основи управління енергозбереженням” за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокорис¬ту¬вання та охорони навколишнього середовища, У 2002-2008 рр. працювала на посадах асистента, старшого викла-дача, доцента кафедри економіки. У 2008 році вступила до докторантури Сумсь-кого державного університету. У 2010 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням” за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. У 2004 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, у 2012 р. – вчене звання професора кафедри економіки та бізнес-адміністрування. Сотник І.М є лауреатом премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації «за наукові досягнення» (2004), а також стипендіатом Кабінету Міністрів України (2011-2012) та Верховної ради України (2012-2013).

Наукова діяльність

Сотник І.М. є автором більш ніж 250 друкованих наукових та понад 35 навчально-методичних праць, у тому числі більш ніж 100 наукових праць – за останні 5 років. Серед її публікацій – понад 20 монографій (у тому числі 2 од-ноособові), зокрема, «Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти» (Суми, 2010), «Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация» (Суми, 2013), «Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі» (Черкаси, 2014), «Методы решения экологических проблем» (Суми, 2015), «Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (Суми, 2016); 15 підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ з економіки природокористування, економіки підприємства, економіки енергетики, еколого-економічних проблем енерго- та ресурсозбереження. Поряд з монографіями, підручниками та посібниками, а також статтями в українських фахових жур-налах і збірниках, Сотник І.М. має публікації у закордонних виданнях. У міжнародних журналах, що обліковуються наукометричною базою Scopus,  нею опубліковано 7 статей, Web of Science – 5 статей.
Сотник І.М. є керівником та учасником багатьох наукових проектів, у тому числі міжнародних. Під її керівництвом виконано 5 фундаментальних тем, у тому числі 4 ґранти Президента України (2006, 2008, 2012 та 2016 рр.). Як співвиконавець Сотник І.М. брала участь у розробленні більш ніж 25 фундаментальних держбюджетних тем на кафедрі економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, зокрема, «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інфор-маційного суспільства» (№ 0108U000670), «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інфор-маційного суспільства» (№0115U000684), «Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики» (№ 53.15.01–01.15/17.ЗФ)  та інших. Серед міжнародних проектів, у яких Сотник І.М. взяла участь, фундаментальні теми «Розробка методологічних основ трансформації освіти для забезпечення сталого розвитку» (№ 0107U009205) та «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ 0113U002790), виконані спільно з вченими Білоруського державного техно-логічного й економічного університетів; фундаментальна тема «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ 0116U007179), виконана спільно з науковцями Каунаського технологічного університету (Литва). Сотник І.М. пройшла міжнародні стажування в наукових і державних закладах Естонії, Литви, Ізраїлю. 
Сотник І.М. бере активну участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій в Україні, Росії, Білорусі, Болгарії, Польщі, Естонії, Молдові, Литві (зокрема, близько у 40 конфе¬ренціях за останні 5 років). Серед них: Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи прединдустриал-ния бізнес» (Варна, Болгария, 2013), ІІІ і IV Міжнародні науково-практичні конференції «Современные проблемы управления проектами в инвестицион-но-строительной сфере и природопользовании» (Москва, РФ, 2013-2014), ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку територій» (Ополь, Польща, 2015), науково-дослідницький колоквіум «Відновлювана енергетика, стійкість, екологічні та інноваційні дослідження» (Тарту, Естонія, 2015), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна трансформація економіки та менеджменту в еру глобалізації» (Клайпеда, Литва, 2016); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища» (Кишинів, Молдова, 2016); Міжнародна конфе-ренція «Economic Science for Rural Development» (Єлгава, Латвія, 2017) та інші.
Для потреб кадрового забезпечення діяльності Сумського державного уні-верситету Сотник І.М. керує підготовкою аспірантів та здобувачів. Під її кері-вництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Результатами наукової роботи Сотник І.М. зі студентами є низка опублікованих доповідей у матеріалах наукових конференцій та статей у фахових журналах студентів денної і заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту, а також призові місця, які посіли студенти у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» (1-е місце у 2014 році) та напряму «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (секція «Економіка праці») (2-е місце у 2017 році), підготувавши наукові роботи під керівництвом Сотник І.М.
 
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України (2004 р.)
Стипендіат Кабінету Міністрів України (2011-2012) та Верховної Ради України (2012-2013)

Google Scholar Profile

Публікації Сотник І.М.:

Інша інформація: