Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Книги та журнали
Проривні технології в економіці і бізнесі (Досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)

Проривні технології в економіці і бізнесі (Досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій) : навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., доц. Б.Л. Ковальова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2019. – 146 с.

Детальніше...
 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с.
 
Книга містить  матеріали, що забезпечують формування основних фахових компетентностей бакалаврів та магістрів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». У підручнику викладено теоретичні положення, організаційно-економічне та методичне забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. Досліджено питання антикризового управління та трансформацій у підприємництві. Розглянуто сучасні тенденції розвитку бізнесу з урахуванням європейського вектору розвитку. Розкрито економічні аспекти соціальних відносин, логістики, ціноутворення, бізнес-планування, маркетингової діяльності, управління витратами, стратегічного планування в підприємницькій та торговельній сферах. Присвячено увагу моделюванню бізнес-процесів та їх змінам у підприємницькій діяльності, організаційній культурі та етиці в бізнесі. 
                                                                                 
Крім студентства, підручник  буде також  корисним для викладачів економічних спеціальностей та інших фахівців з питань забезпечення ефективної роботи суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
Детальніше...
 
Потенціал і розвиток підприємства
Таранюк Л. М. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / Л. М. Таранюк. - Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2016. - 278 с.
 
Даний навчальний посібник розроблено відповідно до нормативної програми дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства». У ньому узагальнено та систематизовано вітчизняний і світовий досвід за визначеним напрямком досліджень, сформовано понятійний апарат та системне бачення сутності та методології вартісної оцінки потенціалу підприємства, на практичних прикладах продемонстровано механізм використання інструментарію оцінки його вартості.
 
Розраховано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються в галузі знань «Економіка та підприємництво» за напрямком «Економіка підприємства», інших економічних фахів, а також для фахівців, які займаються оціночною діяльністю в Україні.
Детальніше...
 
Економіка енергетики
Економіка енергетики: підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2015. – 378 с.
 
У підручнику розглянуто основні фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механізми формування собівартості енергетичної продукції та питання її ціноутворення. Приділено увагу техніко-економічному обґрунтуванню господарських заходів в енергетиці, надійності і якості енергопостачання, проблемам планування та прогнозування макроенергетичних показників, формування структури державного управління енергетичною галуззю, розвитку «зеленої» енергетики. Аналізуються особливості функціонування енергетичного комплексу України та розвинених країн на сучасному етапі економічного розвитку. 
 
Підручник призначений для підготовки студентів енергетичних спеціальностей, а також може бути корисним для викладачів та інших фахівців з питань економіки енергетики.
Детальніше...
 
Триалектичні основи управління розвитком економічних систем

Мельник Л. Г. Триалектические основы управления развитием экономических систем [Текст] : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 447 с.

В монографії на основі запропонованого автором триалектичного підходу досліджується фундаментальні засади взаємодії трьох груп факторів: матеріально-енергетичних, інформаційних, синергетичних – при формуванні і розвитку економічних систем.
Детальніше...
 
Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика

Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія / Л. М. Таранюк. - Суми: видавничо-виробниче підприємство  «Мрія-1», 2014. –  608 с.

У монографії обґрунтовано та сформовано теоретичні засади реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованого управління. Удосконалено організаційно-економічний механізм реалізації реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві. Досліджено концептуальні підходи до впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. Запропоновано та удосконалено методологічне забезпечення реінжинірингових заходів на промислових підприємствах, особливо на підприємствах машинобудівного комплексу України та інших країн.

Детальніше...
 
Сходження до Утопії, або «Машина часу» М.М. Неплюєва

altМельник Л.Г. Сходження до Утопії, або «Машина часу» М.М. Неплюєва. Монографія. (Соціально-економічний аналіз) / Л.Г. Мельник. – Суми: ВД «Фолігрант», 2013. – 240 с.

Аналізуються причини феноменальних соціальних та економічних успіхів, заснованого М.М. Неплюєвим Хрестовоздвиженського Трудового Братства, що дивує понад 40 років (до 1929 року) світ своєю організацією, моральними засадами й інноваціями, які набагато випередили час.

Детальніше...
 
Економіка розвитку

altМельник Л. Г. Экономика развития [Текст] : учебник / Л.Г. Мельник. — Сумы: Университетская книга, 2013. — 784 с.

У підручнику на основі сучасної синергетичної теорії розглядаються фундаментальні основи функціонування, самоорганізації та розвитку економічних систем. Особлива увага приділяється динаміці економічних процесів, трансформаційним переходам, дії зворотних зв'язків,  конвертації матеріальних, інформаційних та синергетичних факторів. Досліджуються умови сталого прогресивного розвитку соціально-економічних, еколого-економічних та технічних систем.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників, державних службовців, бізнесменів, а також усім тим, хто цікавиться проблемами сучасної економічної теорії і практики.

Детальніше...
 
Економічні основи ресурсозбереження

altСотник І.М. Економічні основи ресурсозбереження: навчальний посібник / І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2013. – 284 с.

У посібнику розглянуто еволюцію, основні фактори та напрями ресурсозбереження. Приділено увагу оцінці соціо-еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів, досліджено аспекти формування еколого-економічного механізму управління та мотивації ресурсозбереження, проблеми моніторингу ресурсозберігаючих процесів. Проаналізовано управління ресурсозбереженням у розвинених країнах та в Україні, а також проблеми розвитку ринку ресурсозбереження.

Для магістрів економічних та екологічних спеціальностей, студентів інших спеціальностей, викладачів і фахівців, яких цікавлять питання економіки ресурсозбереження.

Детальніше...
 
Економіка підприємства

altЕкономіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н.,проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2012. - 864 с.

У підручнику розглянуто сучасні актуальні процеси розвитку підприємств: правові засади власності, інтелектуальний капітал, мережеві структури, конкурентну політику, трансформацію та реструктуризацію підприємств; проаналізовано інструментарій, що забезпечує порівнянну вартісну оцінку витрат і результатів діяльності; приділено увагу питанням пошуку і реалізації найбільш ефективних напрямів розвитку підприємства в умовах невизначеності.

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях, для фахівців і керівників підприємств.

Детальніше...
 
Україна та ЄС: передумови та вектори соціально-економічної інтеграції

altУкраїна та ЄС: передумови та вектори соціально-економічної інтеграції : навчальний посібник /  Л.Г. Мельник, І.Б. Дегтярьова , О.В. Кубатко  – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 254 с.

У навчальному посібнику проаналізовано напрями економічної співпраці України з країнами Західної Європи і проблеми соціально-економічної інтеграції України до ЄС, розкриті основні напрями співпраці та шляхи соціально-економічної інтеграції України до ЄС, а також подана характеристика сучасного стану соціально-економічної політики ЄС, проаналізована динаміка розвитку соціально-економічних зв'язків ЄС із країнами-кандидатами на вступ до ЄС, проаналізовано основні шляхи щодо вдосконалення економічної співпраці, обґрунтовано першочергові цілі на шляху інтеграції України до ЄС.

Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, аспірантів вищих навчальних закладів, службовців різного рівня, а також для тих, кого цікавлять проблеми соціально-економічної інтеграції України до ЄС.

Детальніше...
 
Теорія самоорганізації економічних систем

altМельник Л. Г. Теория самоорганизации экономических систем [Текст] : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 439 с.

Аналізуються передумови та механізми самоорганізації відкритих стаціонарних систем. Розкриваються поняття самоорганізації як такої, дається дифініційна основа формуючих її процесів: самозабезпечення, самофінансування, самовідтворення, самообмеження, самовдосконалення (репродукції), самоврядування, самоконтролю, самозбереження, саморозвитку. Досліджується рух сили і закономірності самоорганізації економічних систем. Аналізуються передумови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.

Детальніше...
 
Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки» (МНЖ «МРЕ»)

altНа базі кафедри видається міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». Журнал видається з 1999 року щокварталу. Журнал є одним із провідних спеціалізованих видань не тільки Сумського регіону, але i України в цілому в галузі економіки. У журналі публікуються провідні економісти, екологи i наукові фахівці з Австрії, Австралії, Вірменії, Білорусі, Бельгії, Великобританії, Гани, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, ПАР, Росії, США, України, Швейцарії.

Журнал включено у список наукових спеціалізованих видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на отримання вченого ступеня доктора i кандидата наук (постанова Президії Вищої атестаційної комісії України від 10 лютого 2010 року № 1-05/1).

Матеріали, що надсилаються для публікації проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє (таємне) рецензування.

Статті публікуються трьома мовами: українською, російською, англійською.

Сайт журналу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/

 
Економічні проблеми сталого розвитку 2012

Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ «Економічні проблеми сталого розвитку»: секції «Економіка підприємства та бізнес-адміністрування» та «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

 
Ринкова система України: стан та перспективи розвитку

altРинкова система України: стан та перспективи розвитку: монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю. І. Данька. – Х. : «Міськдрук». – 2011. – 964 с. 

В даній монографії узагальнено досвід вітчизняних та закордонних вчених щодо становлення ринкової системи господарювання. Проаналізовано структуру ринку, виокремлено його основні види та надано рекомендації щодо їх подальшого розвитку. Звертається увага на питання мережевого маркетингу, Інтернет-рекрутингу, ринку інтелектуальної власності тощо.

Детальніше...
 
Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах

altУправління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах : монографія / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М.Д., 2011 – 144 с.

У монографії представлені результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методичних та практичних положень і розробок щодо управління інноваційними ризиками. Запропоновано й обґрунтовано методичні підходи до багатофакторного аналізу та оцінки інноваційних проектів; до вибору пріоритетних сфер інноваційної діяльності для різних типів організаційних структур малих і середніх промислових підприємств-інноваторів.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 4