Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Монографії
Еколого-економічні основи ресурсозбереження

altЕколого-економічні основи ресурсозбереження : монографія / Мельник Л. Г., Скоков С. А., Сотник І. М. ; під ред. канд. екон. наук, доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – 229 с. 

У монографії розглянуті еколого-економічні передумови реалізації процесів ресурсозберігаючого розвитку в Україні. Досліджено дефініційна основа ресурсозбереження, підходи до оцінки його еколого-економічної ефективності, еколого-економічні інструменти ресурсозбереження та механізми їх практичного застосування на прикладі розвинених країн і України. Сформовано методичні основи управління ресурсозбереженням на різних рівнях господарювання. Розроблено комплекс рекомендацій з удосконалення механізму управління ресурсосбереженням в Україні.

Результати досліджень, представлені в колективній монографії, можуть бути використані в науковій і практичній діяльності фахівцями та науковцями у галузі економіки природокористування, ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища, а також аспірантами і студентами природоохоронних спеціальностей.

Детальніше...
 
Методологія розвитку

altМельник Л.Г. Методология развития. Монография. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. - 602 с.

На прикладі процесів і явищ у неживій природі, біосфері та суспільстві досліджується феномен розвитку відкритих стаціонарних систем. Вивчаються чинники і механізми розвитку. Розглядаються закономірності процесів розвитку систем як єдиного ходу еволюції природи. Досліджується феномен триєдинства енергетичного, інформаційного та синергетичного начал як основи креативної функції природи. Аналізуються передумови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.


Монографія підготовлена ​​на основі наукових досліджень, які проводилися в Сумському державному університеті за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.

Детальніше...
 
Методи вирішення екологічних проблем

altМетоды решения экологических проблем / Под редакцией доктора зкономических наук, профессора Л.Г. Мельника и кандидата зкономических наук, доцента В.В. Сабадаша. - Суми:  Винниченко Н. Д., ОАО „СОТ" издательство „Козацький вал", 2005. — 530 с.

Колективна монографія присвячена питанням екологічного регулювання та проблемам сталого розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної економіки. До книги увійшли наукові роботи представників різних регіонів України, Росії, Німеччини, Бельгії, США.

Монографія розрахована на викладачів, студентів різних спеціальностей, а також на керівників та спеціалістів підприємств, установ та неурядових організацій.

Дана робота виконана за фінансової підтримки Державного управління екологіі і природних ресурсів в Сумській області.

Детальніше...
 
Соцiально-економiчнi проблеми iнформацiйного суспiльства

altСоциально-экономические проблемы информационного общества / Под редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Г. Мельника. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. 

Мiжнародна колективна монографiя присвячена дослiдженню соцiально-економiчних проблем iнформацiйного суспiльства. Розглядаються закономiрностi, особливостi i суперечностi формування iнформацiйної економiки i соцiально-економiчних вiдносин при переходi до постiндустрiальної формацiї.
У книзi представленi роботи вчених, що вiдстоюють рiзнi, деколи протилежнi, точки зору та представляють рiзнi науковi школи з декiлькох регiонiв України, а також Росiї, Бельгiї, Нiмеччини, США. Географiя представлених наукових центрiв охоплює простiр вiд Новосибiрська до Калiфорнiї.

Детальніше...
 
Методи оцiнки екологiчних втрат

altМетоди оцiнки екологiчних втрат: Монографiя / За ред. д.е.н. Л. Г. Мельника та к.е.н. О. I. Карiнцевої. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2004. — 288с.

Обраховано питомi екологiчнi втрати отримання на макроекономiчному рiвнi в Українi певних економiчних результатiв. Дослiджено динамiку питомих екологiчних втрат за 15-рiчний перiод. Виконано оцiнки прямих i матерiалiзованих екологiчних втрат вiд виробництва одиницi продукцiї за окремими галузями (видами економiчної дiяльностi) та регiонами. Дано рекомендацiї щодо зменшення екологоємностi одиницi продукцiї.

Детальніше...
 
Екологiчнi витрати виробництва в Українi

altЭкологические издержки производства в Украине / Под научной ред. Л. Г. Мельника и А. И. Каринцевой. — Сумы: РИО «АС-Медиа»; Первая украинская компания инновационно-инвестиционного развития «Экополюс», 2003. — 72с.

У науковому виданнi розкривається поняття екологiчних витрат. Розраховується кiлькiсна величина складових екологiчних витрат в Українi. Аналiзується динамiка екологоємностi виробництва країни за останнi 15 рокiв. Дається оцiнка питомих екологiчних витрат отримання одиницi продукцiї на макроекономiчному рiвнi, а також за окремими секторами (видами дiяльностi) i регiонами України. За допомогою методу «витрати-випуск» розраховуються показники матерiалiзованої екологоємностi. Даються рекомендацiї iз зниження питомих показникiв екологiчних витрат.

Детальніше...
 
Методи вирiшення екологiчних проблем

altМетоды решения экологических проблем / Под редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Г. Мельника. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2001. — 462 с.

Колективна монографiя пiдготовлена за матерiалами VIII Мiжнародної наукової конференцiї «Економiка для екологiї» (м. Суми, травень 2001 р.), присвяченої питанням екологiчного регулювання i проблемам вирiшення соцiально-еколого-економiчних протирiч сучасного суспiльства. До книги увiйшли роботи представникiв рiзних регiонiв України, Росiї, Великобританiї, Туреччини, Непалу. Призначена для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей, а також для керiвникiв i спецiалiстiв пiдприємств i установ.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 2 з 2