Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Книги та журнали
Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти

altСотник І.М. Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти: монографія / І.М. Сотник. -- Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -- 499 с.

У монографії, що є результатом досліджень, виконаних у Сумському державному університеті, системно викладено теоретичні, методологічні та науково-методичні аспекти формування комплексного самовідтворювального еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Досліджено соціально-економічні, політичні, екологічні передумови і стан розвитку ресурсозберігаючої діяльності у розвинених країнах та Україні, поглиблено теоретичні засади ресурсозбереження. Розроблено науково-методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності та мотивації ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано методологічні підходи до формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Розглянуто теоретичні і практичні аспекти створення системи багаторівневого соціо-еколого-економічного моніторингу ресурсозберігаючих процесів. Удосконалено науково-методичні основи організаційно-економічного забезпечення управління ресурсозбереженням на різних рівнях господарювання.

Для фахівців з питань управління ресурсозберігаючими процесами в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

Детальніше...
 
Економіка природних ресурсів

alt

Мельник Л. Г., Сотник І. М., Чигрин О. Ю. Економіка природних ресурсів: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2010.

У навчальному посібнику розглянуто зміст і функції природних факторів, підходи до формування економічної оцінки природних ресурсів, системи кадастрів та платного природокористування, питання власності на ресурси, шляхи підвищення ефективності природокористування. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкриваються найважливіші закономірності та взаємозв’язки в розвитку механізмів економіки природних ресурсів. Розглянуто актуальні питання управління природними ресурсами на сучасному етапі розвитку України, теоретико-методичні основи ресурсозбереження. Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів», а також може бути корисним для студентів екологічних та економічних спеціальностей, викладачів та інших фахівців з питань економіки природних ресурсів й охорони довкілля, ресурсозбереження.

 

Детальніше...
 
Методи вирішення екологічних проблем

alt

Методы решения экологических проблем : монография / под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника, к.э.н. Е. В. Шкарупы. — Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. — Вып. 3. — 663 с.

Колективна монографія присвячена актуальним питанням вирішення екологічних проблем і досягнення сталого розвитку соціально-економічних систем у сучасних умовах. У книгу ввійшли наукові праці представників різних регіонів України, Бельгії, Росії, США. Монографія розрахована на викладачів, студентів різних спеціальностей, a також на керівників і фахівців підприємств, установ і неурядових організацій. Дана монографія підготовлена до видання викладачами й аспірантами Сумського державного університету.

 

Детальніше...
 
Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств

altЕкономічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: Монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. М. Таранюка. — Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1»ТОВ, 2010. — 440 с.

У монографії розглянуті питання теоретичних аспектів реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Досліджено методичне забезпечення реінжинірингу. Проаналізована на методичному рівні ефективність проведення реінжинірингових заходів. Акцентована увага на інституціональних аспектах реінжинірингу в сучасних умовах господарювання. Проаналізовані стратегічний розвиток підприємства при впровадженні реінжинірингу. Досліджено реінжиніринг екобізнес-процесів підприємства.

Поставлено і вирішено актуальні завдання, які задовольняють цілі дослідження, що дозволить продемонструвати високу роль економічного обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах фінансової кризи та необхідність впровадження інноваційних методів управління.

Значне місце приділено питанням науково-практичних засад впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на вітчизняних виробничих підприємствах, а також теоретичним аспектам реінжинірингу бізнес-процесів у системі управління технологічними змінами на підприємствах машинобудування України.

Для керівників і фахівців підприємств, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Детальніше...
 
Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства

altСоціально-економічні проблеми інформаційного суспільства : монографія / під ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, к.е.н., доц. М. В. Брюханова. — Вип. 2. — Суми: Університетська книга, 2010. — 896 с.

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню соціально-економічних проблем інформаційного суспільства. Розглядаються закономірності, особливості й протиріччя формування інформаційної економіки й соціально-економічних відносин при переході до постіндустріальної формації.

У книзі представлені роботи вчених, що відстоюють різні, часом протилежні, точки зору й представляють різні наукові школи з декількох регіонів України, а також Росії, Німеччини, США, Індії, Республіки Бєларусь, Бразилії, Великобританії, Сінгапуру.

Детальніше...
 
Екологічні конфлікти в сучасній системі природокористування

alt

Экологические конфликты в современной системе природопользования / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга. – 2010. – 352 с.

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню проблем еколого-економічних протиріч і конфліктів у сучасній системі природокористування і господарській діяльності.

Розглядаються методологічні питання екологічної конфліктології, суб'єктно-об'єктні відносини економічних суб'єктів у процесах виникнення, протікання й розв’язання екологічних конфліктів в залежності від ієрархічного рівня, інтересів суб'єктів конфлікту й інтенсивності конфлікту, методичні підходи й науково-практичні методи розв’язання екологічних конфліктів.

У монографії представлені роботи вчених і фахівців відомих наукових шкіл економіки природокористування: російської, української, білоруської та західноєвропейської.

Монографія може бути корисною як для викладачів і студентів економічних та екологічних спеціальностей, так і фахівців, що приймають екологічно орієнтовані рішення у виробничій сфері, а також органів державного, регіонального та місцевого управління.

Детальніше...
 
Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика

altУстойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника. — Сумы: Университетская книга, 2009. — 1216 с.

У підручнику, що підготовлений ученими й викладачами 19 країн, розглядаються теоретичні й практичні питання формування стійкого розвитку. Розкриваються змістовні основи й різні форми подачі матеріалу для забезпечення дисциплін зі стійкого розвитку.

Детальніше...
 
Економiка енергетики. Практикум

altСотник I. М. Економiка енергетики. — Навчальний посiбник. — Суми: Вид-во СумДУ, 2008. — 262 с.

В навчальному посiбнику розглянуто основнi фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механiзми формування собiвартостi енергетичної продукцiї та питання її цiноутворення. Придiлено увагу оцiнцi економiчної ефективностi господарських заходiв в енергетицi, дослiджено проблеми планування та прогнозування макроенергетичних показникiв, формування структури державного управлiння енергетичною галуззю. Подано тлумачення спецiальних термiнiв та понять, розкриваються найважливiшi закономiрностi та взаємозв’язки в розвитку механiзмiв економiки енергетики. Аналiзуються особливостi функцiонування енергетичного комплексу України та розвинутих країн на сучасному етапi економiчного розвитку. Навчальний посiбник призначений для пiдготовки бакалаврiв енергетичних спецiальностей, а також може бути корисним для викладачiв та iнших фахiвцiв з питань економiки енергетики.

Детальніше...
 
Бізнес-адміністрування: магістерський курс

altБізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. C. M. Ілляшенка та к.е.н., доц. І. М. Сотник. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2008. — 896 с.

Підручник складено відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Основну увагу приділено дослідженню факторів внутрішнього та зовнішнього середовища фірм, шляхів ефективного використання наявних резервів та ресурсів, маркетингових, виробничих, правових, інвестиційних, інноваційних та інших аспектів підприємницької діяльності в транзитивній економіці тощо. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкрито найважливіші закономірності та взаємозв'язки в розвитку механізмів управління підприємницькою діяльністю. Розглянуто особливості інноваційного розвитку та екологізації бізнесу в Україні та розвинених країнах на сучасному етапі.

Підручник призначений для підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування», також буде корисним для викладачів та інших фахівців з питань управління бізнесом.

Детальніше...
 
Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження

altСотник I. М. Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження. Монографія. — Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. — 330 с.

У монографії розглядаються теоретико-методичні та прикладні аспекти управління мотивацією ресурсозберігаючої діяльності при переході України до інформаційного суспільства та екологізації виробництва. Систематизовано мотиваційні передумови й еколого-економічні важелі ефективного впровадження ресурсозберігаючих заходів, сформовано еколого-економічний механізм мотивації ресурсозбереження. Досліджено особливості ресурсозберігаючих трансформацій в економіці України, розроблено методичні підходи щодо комплексної оцінки соціо-еколого-економічної ефективності мотивації ресурсозбереження, а також організаційно-економічне забезпечення системи управління мотивацією впровадження ресурсозберігаючих заходів на різних рівнях господарювання.

Для фахівців з питань мотивації і управління ресурсозберігаючими процесами в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

Детальніше...
 
Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку

altСоциально-зкономический потенциал устойчивого развития: Практикум / Под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. - 335 с.

Практикум призначений для формування навичок, необхідних при закріпленні знань з основ стійкого розвитку, а також для розвитку здібностей приймати і реалізовувати рішення, що наближають досягнення цілей стійкого розвитку. У практикумі представлені завдання, рекомендації для проведення семінарів і практичних завдань, даються поради студентам і викладачам, по підготовці до занять містяться презентаційні матеріали.


Для викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.

Детальніше...
 
Маркетингова цінова політика

altМельник Л.Г., Старченко Л.В., Карінцева О.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. - Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. - 240 с.

У навчальному посібнику розкривається механізм формування цін на товари та послуги, розглядаються основні види цін в умовах ринкової економіки, аналізується вплив маркетингових чинників на процес формування ціни. Особливу увагу приділено питанням розроб­ки цінової політики та обґрунтування цінової стратегії підприємства в умовах маркетингової орієнтації.

Для студентів, аспірантів вищих закладів освіти, викладачів еко­номічних спеціальностей, службовців різного рівня, а також для тих, кого цікавлять проблеми економіки та маркетингу.

Детальніше...
 
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку

altЗа ред. професора Л. Г. Мельника та професора Л. Хенса (Бельгія). — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.

У підручнику, підготовленому вченими 15 країн, розглядається інструментарій (теоретичні положення та методи практичної реалізації), який може бути мобілізований для створення реальних передумов сталого розвитку. Підручник побудований так, щоб увести читача в коло проблем управління процесами забезпечення стабільності й змінюваності компонентів триєдиної системної сутності: «людина — біосфера — економіка». Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга також може використовуватися науковцями, фахівцями підприємств і установ, учасниками неурядових організацій.

Детальніше...
 
Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні

altСотник І. М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : Монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 252 с.

Розглянуто еколого-економічні передумови реалізації інноваційного ресурсозбереження у машинобудуванні України. Сформовано інформаційну базу і методи оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудівному комплексі з урахуванням екологічних факторів.
Для науковців, фахівців науково-дослідних і проектних установ, працівників промислових підприємств. Книга також буде цікавою для викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів.

Детальніше...
 
Економіка розвитку

altМельник Л.Г. Экономика развития: Монография. - Суми: ИТД «Университетская книга», 2006. - 662 с.

На основі загальних закономірностей функціонування відкритих стаціонарних систем аналізуються фактори і механізми розвитку економічних структур. Досліджується взаємозв'язок енергетичного, інформаційного та синергетичного начал в діяльності соціально-економічних систем. Розглядаються проблеми соціально-економічного розвитку при переході до інформаційного суспільства та економічні основи сталого розвитку.


Монографія підготовлена ​​на основі наукових досліджень, які проводилися в Сумському державному університеті за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.

Детальніше...
 
Основи стійкого розвитку

altМельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник для післядипломної освіти. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 383 с.

На прикладі процесів і явищ у природі та суспільстві розглядають­ся закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем, а також взаємозв'язки енергетичної та інформаційної характеристик трансфор­маційних процесів. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних і суспільних систем. Аналізуються поняття «стійкий розви­ток соціально-економічних систем», базові принципи, методи та інстру­ментарій забезпечення стійкого розвитку суспільних систем.

Посібник призначений для післядипломної підготовки фахівців на­родного господарства. Може рекомендуватися викладачам і студентам університетів тих спеціальностей, у програмі яких відсутній даний курс. Популярний стиль викладення робить посібник корисним для виклада­чів шкіл та коледжів, цікавим для позакласної підготовки учнів стар­ших класів та слухачів закладів І і II рівня акредитації.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>

Сторінка 2 з 4