Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Книги та журнали
Vivat, Alma Mater, або Хронiка наметової революцiї в Сумах-2004

altМельник Л. Г., Ильяшенко С. Н., Ильяшенко Н. С. Vivat, Alma Mater, или Хроника палаточной революции в Сумах-2004. — Сумы: ИТД  «Университетская книга», 2006. — 399с, 48 с. ил.


Читача очiкує знайомство з гострими, захоплюючими подiями лiта 2004 року. Тодi студенти, викладачi, громадяни мiста Суми вчинили безпрецедентний опiр сваволi влади, що намагалася об’єднати три вузи. Цей протест увiйшов в iсторiю пiд назвами «наметова революцiя», «студентська революцiя», «революцiя на травi». Пiсля бiльш нiж мiсячної наметової акцiї протесту й походу на Київ Президент змушений був скасувати свiй Указ, що iнiцiював процеси об’єднання унiверситетiв у м. Суми. Це стало першою перемогою волевиявлення народу над сваволею влади. Багатьма дослiдниками дана подiя називається прологом iсторичної «помаранчевої революцiї».
Книга написана в легкiй, доступнiй для масового читача формi, iлюстрована фрагментами з газет i журналiв, документами, фотографiями.

Детальніше...
 
Екологiчна економiка: Пiдручник

altМельник Л. Г. Екологiчна економiка: Пiдручник. — 3-тє вид., випр. i допов. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2006. — 367 с.

Пiдручник є базовим для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вищих навчальних закладах України.
На вiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язаннi екологiчних проблем у межах iснуючої виробничої системи, пропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї.
Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй.
Для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей; буде також корисним для спецiалiстiв в якостi довiдника.

Детальніше...
 
Економiка енергетики

altМельник Л. Г., Карiнцева О. I., Сотник I. М. Економiка енергетики. — Навчальний посiбник.- Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2006.

В навчальному посiбнику розглянуто основнi фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механiзми формування собiвартостi енергетичної продукцiї та питання її цiноутворення. Придiлено увагу оцiнцi економiчної ефективностi господарських заходiв в енергетицi, дослiджено проблеми планування та прогнозування макроенергетичних показникiв, формування структури державного управлiння енергетичною галуззю. Подано тлумачення спецiальних термiнiв та понять, розкриваються найважливiшi закономiрностi та взаємозв’язки в розвитку механiзмiв економiки енергетики. Аналiзуються особливостi функцiонування енергетичного комплексу України та розвинутих країн на сучасному етапi економiчного розвитку. Навчальний посiбник призначений для пiдготовки бакалаврiв енергетичних спецiальностей, а також може бути корисним для викладачiв та iнших фахiвцiв з питань економiки енергетики.

Детальніше...
 
Моделювання та прогнозування економічних процесів

altКасьяненко В.О., Старченко Л.В. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 185 с.

Управління державою, виробництвом та іншими складними об’єктами має забезпечувати вибір оптимальних рішень. Необхідність ефективного прогнозування підтверджується багатомільярдними збитками, від яких щорічно потерпають навіть передові компанії світу.

Даний навчальний посібник розглядає сучасні методи економічного прогнозування та моделювання.

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях. Книга має бути використана спеціалістами та керівниками підприємств.

Детальніше...
 
Ресурсозбереження та економічний розвиток України

altРесурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій : монографія / [І. М. Сотник, Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка та ін.] ; за заг. ред. к.е.н., доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 551 с.

У колективній монографії розглядаються теоретико-методичні та прикладні аспекти формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі активного впровадження ресурсозберігаючих технологій. Удосконалено дефініційну основу, методичний інструментарій оцінки соціо-еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів. Досліджено особливості транзитивних процесів в економіці України, передумови та галузеві аспекти здійснення ресурсозберігаючих трансформацій. Розроблено еколого-економічні механізми управління переходом українських суб’єктів господарювання до ресурсозберігаючого типу економічного розвитку.

Для фахівців з питань управління ресурсозберігаючими трансформаціями в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

Детальніше...
 
Еколого-економічні основи ресурсозбереження

altЕколого-економічні основи ресурсозбереження : монографія / Мельник Л. Г., Скоков С. А., Сотник І. М. ; під ред. канд. екон. наук, доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – 229 с. 

У монографії розглянуті еколого-економічні передумови реалізації процесів ресурсозберігаючого розвитку в Україні. Досліджено дефініційна основа ресурсозбереження, підходи до оцінки його еколого-економічної ефективності, еколого-економічні інструменти ресурсозбереження та механізми їх практичного застосування на прикладі розвинених країн і України. Сформовано методичні основи управління ресурсозбереженням на різних рівнях господарювання. Розроблено комплекс рекомендацій з удосконалення механізму управління ресурсосбереженням в Україні.

Результати досліджень, представлені в колективній монографії, можуть бути використані в науковій і практичній діяльності фахівцями та науковцями у галузі економіки природокористування, ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища, а також аспірантами і студентами природоохоронних спеціальностей.

Детальніше...
 
Методологія розвитку

altМельник Л.Г. Методология развития. Монография. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. - 602 с.

На прикладі процесів і явищ у неживій природі, біосфері та суспільстві досліджується феномен розвитку відкритих стаціонарних систем. Вивчаються чинники і механізми розвитку. Розглядаються закономірності процесів розвитку систем як єдиного ходу еволюції природи. Досліджується феномен триєдинства енергетичного, інформаційного та синергетичного начал як основи креативної функції природи. Аналізуються передумови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.


Монографія підготовлена ​​на основі наукових досліджень, які проводилися в Сумському державному університеті за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.

Детальніше...
 
Методи вирішення екологічних проблем

altМетоды решения экологических проблем / Под редакцией доктора зкономических наук, профессора Л.Г. Мельника и кандидата зкономических наук, доцента В.В. Сабадаша. - Суми:  Винниченко Н. Д., ОАО „СОТ" издательство „Козацький вал", 2005. — 530 с.

Колективна монографія присвячена питанням екологічного регулювання та проблемам сталого розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної економіки. До книги увійшли наукові роботи представників різних регіонів України, Росії, Німеччини, Бельгії, США.

Монографія розрахована на викладачів, студентів різних спеціальностей, а також на керівників та спеціалістів підприємств, установ та неурядових організацій.

Дана робота виконана за фінансової підтримки Державного управління екологіі і природних ресурсів в Сумській області.

Детальніше...
 
Соцiально-економiчнi проблеми iнформацiйного суспiльства

altСоциально-экономические проблемы информационного общества / Под редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Г. Мельника. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. 

Мiжнародна колективна монографiя присвячена дослiдженню соцiально-економiчних проблем iнформацiйного суспiльства. Розглядаються закономiрностi, особливостi i суперечностi формування iнформацiйної економiки i соцiально-економiчних вiдносин при переходi до постiндустрiальної формацiї.
У книзi представленi роботи вчених, що вiдстоюють рiзнi, деколи протилежнi, точки зору та представляють рiзнi науковi школи з декiлькох регiонiв України, а також Росiї, Бельгiї, Нiмеччини, США. Географiя представлених наукових центрiв охоплює простiр вiд Новосибiрська до Калiфорнiї.

Детальніше...
 
Основи стiйкого розвитку. Практикум

altОснови стiйкого розвитку. Практикум / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 352с.

Гриф надано Мiнiстерством освiти i науки України. Лист № 14/18.2—1183 вiд 26.05.05.
У посiбнику на прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем.
Для викладачiв, студентiв i аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї.

Детальніше...
 
Таємницi розвитку (не дуже серйозна книга про дуже серйозне)

altМельник Л. Г. Тайны развития (не очень серьезная книга об очень серьезном). — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. — 378с.

Лише на основi науково перевiрених фактiв про процеси i явища в неживiй природi, бiосферi i суспiльствi дослiджується феномен розвитку вiдкритих стацiонарних систем. Вивчаються чинники i механiзми розвитку. Розглядаються закономiрностi процесiв розвитку систем як єдиного ходу еволюцiї природи. Дослiджується феномен триєдностi енергетичного, iнформацiйного i синергетичного начал як основи креативної функцiї природи. Аналiзуються передумови прогресивного розвитку природних i соцiально-економiчних систем.
Книга iлюстрована схемами, карикатурами, а також повчальними мiркуваннями.
Для широкого кола читачiв. Може бути використана як навчальний посiбник при вивченнi життя.

Детальніше...
 
Основи екологiї. Екологічна економiка та управлiння природокористуванням

altОснови екологiї. Екологічна економiка та управлiння природокористуванням: Пiдручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника та к.е.н., проф. М. К. Шапочки. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 759 с.

Матерiал, викладений у пiдручнику, присвячений основоположним аспектам екологiї довкiлля. У книзi розглянуто загальнi питання екологiї, основнi законодавчi засади природокористування в Українi; наведено економiчнi механiзми i принципи управлiння у природокористуваннi; проаналiзовано iнструментарiй економiчної оцiнки природних ресурсiв; дослiджено економiчну природу i вплив на екосистеми екологiчних ризикiв; запропоновано ефективнi напрями удосконалення механiзмiв i iнструментiв у природокористуваннi в нових умовах господарювання.
Для викладачiв i студентiв усiх спецiальностей. Книга може бути використана спецiалiстами та фахiвцями неурядових органiзацiй екологiчного напряму.

Детальніше...
 
Основи стiйкого розвитку

altОснови стiйкого розвитку: Навч. посiбник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 654 с.

На прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем.
Для викладачiв, студентiв та аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї. Книжка буде також корисною науковцям наукових установ i фахiвцям пiдприємств.

Детальніше...
 
«New-ВАСЮКИ» глобального масштабу: Економiчнi есе

altМельник Л. Г. «New-ВАСЮКИ» глобального масштаба: Экономические эссе. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. — 56 с.

До книги увiйшли науково-популярнi твори, присвяченi найактуальнiшим проблемам сучасностi: формуванню соцiальної пам’ятi, вибору стратегiї соцiально-економiчного розвитку, екологiзацiї економiки. Призначена для широкого кола читачiв.

Детальніше...
 
Економiка iнформацiї та iнформацiйнi системи пiдприємства

altМельник Л. Г., Ильяшенко С. Н., Касьяненко В. А. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учебн. пособ. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. — 400с.

У посiбнику дослiджується змiст iнформацiйної реальностi як основи виникнення соцiально-економiчної формацiї нового типу. Аналiзуються закономiрностi i передумови формування iнформацiйного суспiльства. Розглядаються напрями iнформатизацiї виробничої i соцiальної сфер. Характеризуються основнi компоненти i функцiї iнформацiйних систем пiдприємства. Розглядаються економiчнi передумови їх ефективної роботи. Навчальний посiбник забезпечений глосарiєм. Призначений для викладачiв, студентiв вузiв i аспiрантiв. Книга становить iнтерес для спiвробiтникiв НДI; може використовуватися керiвниками органiв управлiння, а також фахiвцями пiдприємств i органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю iнновацiйної полiтики на вiдповiдних рiвнях.

Детальніше...
 
Утопiя, що вiдбулася, або Машина часу Н. Н. Неплюєва: Економiчнi есе

altМельник Л. Г. Состоявшаяся утопия, или Машина времени Н. Н. Неплюева: Экономические эссе. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. — 56 с.

Аналiзуються причини сенсацiйних соцiально-економiчних результатiв Христовоздвиженського Трудового Братства, що протягом 40 рокiв (до 1929 року) на пiвночi України (нинi — територiя Сумської областi) дивує свiт своїми устоями i успiхами, якi на багато випередили час. Для широкого кола читачiв.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>

Сторінка 3 з 4