Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Книги та журнали
Фундаментальнi основи розвитку

altМельник Л. Г. Фундаментальные основы развития. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. — 288с.

На прикладi процесiв i явищ в неживiй природi, бiосферi i суспiльствi дослiджується феномен розвитку вiдкритих стацiонарних систем. Вивчаються чинники i механiзми розвитку. Розглядаються закономiрностi процесiв розвитку систем як єдиного ходу еволюцiї природи. Дослiджується феномен триєдиностi енергетичного, iнформацiйного i синергетичного начал як основи креативної функцiї природи. Аналiзуються передумови прогресивного розвитку природних i соцiально-економiчних систем.

Детальніше...
 
Екологiчнi витрати виробництва в Українi

altЭкологические издержки производства в Украине / Под научной ред. Л. Г. Мельника и А. И. Каринцевой. — Сумы: РИО «АС-Медиа»; Первая украинская компания инновационно-инвестиционного развития «Экополюс», 2003. — 72с.

У науковому виданнi розкривається поняття екологiчних витрат. Розраховується кiлькiсна величина складових екологiчних витрат в Українi. Аналiзується динамiка екологоємностi виробництва країни за останнi 15 рокiв. Дається оцiнка питомих екологiчних витрат отримання одиницi продукцiї на макроекономiчному рiвнi, а також за окремими секторами (видами дiяльностi) i регiонами України. За допомогою методу «витрати-випуск» розраховуються показники матерiалiзованої екологоємностi. Даються рекомендацiї iз зниження питомих показникiв екологiчних витрат.

Детальніше...
 
Екологiчна економiка

altМельник Л. Г. Екологiчна економiка: Пiдручник. — 2-ге вид., випр. i доп. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2003. — 348с.

Книга призначена як базовий пiдручник для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вузах України. На вiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язаннi екологiчних проблем в межах iснуючої виробничої системи, пропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї. Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй. Призначений для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей; пiдручник буде також корисним для спецiалiстiв як довiдник.

Детальніше...
 
Економiка пiдприємства: Конспект лекцiй

altМельник Л. Г., Карiнцева 0.I. Економiка пiдприємства: Конспект лекцiй: Навч. посiб. -Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2004. — 412с.

Матерiал, викладений у навчальному посiбнику, вiдбиває вплив об’єктивних економiчних законiв на дiяльнiсть господарюючих суб’єктiв. У книзi розглянуто системи взаємопов’язаних факторiв виробництва i реалiзацiї продукцiї; проаналiзовано iнструментарiй, що забезпечує порiвнянну вартiсну оцiнку затрат i результатiв дiяльностi, придiлено увагу питанням пошуку i реалiзацiї дiяльностi найбiльш ефективних напрямкiв розвитку пiдприємств в умовах невизначеностi. Призначена для викладачiв i студентiв економiчних спецiальностей, а також для тих, хто вивчає економiчнi дисциплiни на неекономiчних спецiальностях. Книга може бути використана спецiалiстами i керiвниками пiдприємств.

Детальніше...
 
Iнформацiйна економiка

altМельник Л. Г. Информационная экономика. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. — 288 с.

У книзi дослiджується змiст iнформацiйної реальностi як основи виникнення соцiально-економiчної формацiї нового типу. Аналiзуються закономiрностi i передумови формування iнформацiйного суспiльства. Розглядаються напрями iнформатизацiї виробничої i соцiальної сфер. Характеризуються основнi компоненти iнформацiйної економiки, вивчаються основнi види соцiально-економiчних трансформацiй при переходi до iнформацiйного суспiльства i особливостi управлiння трансформацiйними процесами. Навчальний посiбник забезпечений глосарiєм. Призначений для викладачiв, студентiв вузiв i аспiрантiв. Книга становить iнтерес для спiвробiтникiв НДI; може використовуватися керiвниками органiв управлiння, а також фахiвцями пiдприємств i органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю iнновацiйної полiтики на вiдповiдних рiвнях.

Детальніше...
 
Економiка пiдприємства

altЭкономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. — 632 с.

Матерiал, викладений в навчальному посiбнику, вiдбиває вплив об’єктивних економiчних законiв на дiяльнiсть господарюючих суб’єктiв. У книзi розглянутi системи взаємозв’язаних факторiв виробництва i реалiзацiї продукцiї; проаналiзований iнструментарiй, що забезпечує сумiрну вартiсну оцiнку витрат i результатiв дiяльностi, надана увага питанням пошуку i реалiзацiї найефективнiших напрямiв розвитку пiдприємства в умовах невизначеностi. Призначена для викладачiв i студентiв економiчних спецiальностей, а також для тих, хто вивчає економiчнi дисциплiни на неекономiчних спецiальностях. Книга може бути використана спецiалiстами i керiвниками пiдприємств. Книга також служитиме як довiдковий матерiал для спецiалiстiв i керiвникiв пiдприємств.

Детальніше...
 
Програма охорони навколишнього середовища м. Суми на 2002—2005 роки

altПрограма охорони навколишнього середовища м. Суми на 2002—2005 роки / Академiя пiдприємництва i менеджменту України, Сумське регiональне вiддiлення. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2002. — 94с.

У «Програмi охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2002—2005 рр.» викладено основнi її аспекти: концепцiя програми та шляхи реалiзацiї програмних засад. У Програмi даються всебiчний аналiз, основнi напрямки i заходи з вирiшення проблем охорони повiтряного i водного басейнiв, земельних та бiологiчних ресурсiв. Запропоновано конкретнi заходи щодо утилiзацiї, знешкодження та перероблення промислових i побутових твердих вiдходiв. У Програмi аналiзується стан iснуючих проблем в галузi екологiчної освiти, науки та iнформування населення, запропонованi заходи щодо полiпшення умов життя. Викладенi економiчнi та органiзацiйнi засади i шляхи виконання Програми.

Детальніше...
 
Екологiчна економiка

altМельник Л. Г. Экологическая экономика: Учебник. — Сумы: Издательство «Университетская книга», 2001. — 350 с.

Книга призначена як базовий пiдручник для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вузах України. На вiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язаннi екологiчних проблем в межах iснуючої виробничої системи, запропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї. Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй. Призначений для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей, пiдручник буде також корисним для спецiалiстiв як довiдник.

Детальніше...
 
Методи вирiшення екологiчних проблем

altМетоды решения экологических проблем / Под редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Г. Мельника. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2001. — 462 с.

Колективна монографiя пiдготовлена за матерiалами VIII Мiжнародної наукової конференцiї «Економiка для екологiї» (м. Суми, травень 2001 р.), присвяченої питанням екологiчного регулювання i проблемам вирiшення соцiально-еколого-економiчних протирiч сучасного суспiльства. До книги увiйшли роботи представникiв рiзних регiонiв України, Росiї, Великобританiї, Туреччини, Непалу. Призначена для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей, а також для керiвникiв i спецiалiстiв пiдприємств i установ.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>

Сторінка 4 з 4