Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Наукові напрями

Про сумську школу економіки природокористування (Одеса, 2015)

Наукові інтереси колективу кафедри охоплюють як і загальні проблеми економіки так і окремі її напрями: економіки підприємства та бізнесу; економіки природокористування; економічні механізми управління інвестиційними та інноваційними процесами; економіки сталого розвитку; соціально-економічного розвитку територій тощо.

На кафедрі економіки та бізнес-адміністрування з 2003 р. успішно функціонує проблемна науково-дослідна лабораторія «Економіки сталого розвитку та збалансованого природокористування», яку очолює завідувач кафедри д.е.н., проф. Л.Г. Мельник. 
Розвивається наукова школа за напрямом: «Дослідження фундаментальних основ сталого розвитку соціально-економічних систем та інформаційного суспільства» (керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник).
На кафедрі у рамках наукової школи Л.Г. Мельника сформовано такі наукові напрями:
1. Економіка та управління економічними системами;
2. Сталий розвиток та екологічна економіка;
3. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.
 
Ефективно працює аспірантура та докторантура за спеціальністю:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством (див. Паспорт спеціальності 08.00.03);
Науковці кафедри мають право наукового керівництва та входять до складу спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво) і 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (економічні науки).
Захищено кандидатських/докторських дисертацій:
2007 р.  – 2; 2008 р. – 4; 2009 р. – 6; 2010 р. – 8/1; 2011 р. – 7; 2012 р. – 4.
2007 р.:
1) Подлєсна Василина Георгіївна «Удосконалення економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
2008 р.:
1) Макарюк Олексій Васильович «Обгрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
2) Шкарупа Олена Василівна «Эколого-экономическая оценка состояния региона в контексте экологически устойчивого развития» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
3) Лукаш Ольга Анатоліївна «Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
4) Дерев’янко Юрій Миколайович «Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
2009 р.:
4) Старченко Людмила Володимирівна «Еколого-економічне обґрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
5) Харченко Микола Олексійович «Научные основы обоснования повышения эколого-экономической эффективности экономических систем» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
6) Волк Ольга Миколаївна «Еколого-економічне обгрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
7) Дегтярьова Ірина Борисівна «Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з урахуванням синергетичних ефектів» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
8) Лі Жуй «Формування економічного механізму екологічної трансформації народного господарства Китаю» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
9) Маценко Олександр Михайлович «Науково-методичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
2010 р.:
10) Бурлакова Ірина Михайлівна «Економічний механізм забезпечення сталого розвитку на основі екологізації життєвого циклу продукції» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
11) Дериколенко Олександр Миколайович «Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
12) Івашова Надія Василівна «Формування бренд-орієнтованої системи управління комунікаціями промислового підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
13) Костюченко Надія Миколаївна «Еколого-економічні основи формування інституційних механізмів сталого розвитку» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
14) Кубатко Олександр Васильович «Еколого-економічні механізми забезпечення сталого розвитку на рівні регіонів» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
15) Мішеніна Галина Анатоліївна «Еколого-економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
16) Чорток Юлія Володимирівна «Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
17) Шамота Галина Михайлівна «Формування портфелю інноваційних проектів промислових підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 
Докторська дисертація – 1:
 Сотник І.М. «Формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
2011 р.: 
1) Горобченко Денис Володимирович «Організаційно-економічні основи управління екологічним боргом в контексті сталого розвитку». (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища)»
2) Люльов Олексій Валентинович «Формування стратегії розвитку підприємства в умовах незбалансованої економіки" (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
3) Шевченко Тетяна Іванівна «"Організаційно-економічні засади формування еколого-орієнтованої системи управління вторинними ресурсами" (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
4) Коблянська Інна Ігорівна «Науково-методичні основи екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом» (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
5) Кубатко Олександра Вікторівна на тему "Удосконалення системи показників для еколого-економічного обґрунтування сталого розвитку територій" (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
6) Тарасенко Світлана Вікторівна "Еколого-економічні засади регіонального розвитку на основі формування нематеріальних активів" (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
7) Ковальов Богдан Леонідович "Еколого-економічний інструментарій формування умов сталого способу життєдіяльності" (спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).