Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економiка пiдприємства: Конспект лекцiй

altМельник Л. Г., Карiнцева 0.I. Економiка пiдприємства: Конспект лекцiй: Навч. посiб. -Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2004. — 412с.

Матерiал, викладений у навчальному посiбнику, вiдбиває вплив об’єктивних економiчних законiв на дiяльнiсть господарюючих суб’єктiв. У книзi розглянуто системи взаємопов’язаних факторiв виробництва i реалiзацiї продукцiї; проаналiзовано iнструментарiй, що забезпечує порiвнянну вартiсну оцiнку затрат i результатiв дiяльностi, придiлено увагу питанням пошуку i реалiзацiї дiяльностi найбiльш ефективних напрямкiв розвитку пiдприємств в умовах невизначеностi. Призначена для викладачiв i студентiв економiчних спецiальностей, а також для тих, хто вивчає економiчнi дисциплiни на неекономiчних спецiальностях. Книга може бути використана спецiалiстами i керiвниками пiдприємств.Мова — українська

Переглянути зміст