Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економiка iнформацiї та iнформацiйнi системи пiдприємства

altМельник Л. Г., Ильяшенко С. Н., Касьяненко В. А. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учебн. пособ. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. — 400с.

У посiбнику дослiджується змiст iнформацiйної реальностi як основи виникнення соцiально-економiчної формацiї нового типу. Аналiзуються закономiрностi i передумови формування iнформацiйного суспiльства. Розглядаються напрями iнформатизацiї виробничої i соцiальної сфер. Характеризуються основнi компоненти i функцiї iнформацiйних систем пiдприємства. Розглядаються економiчнi передумови їх ефективної роботи. Навчальний посiбник забезпечений глосарiєм. Призначений для викладачiв, студентiв вузiв i аспiрантiв. Книга становить iнтерес для спiвробiтникiв НДI; може використовуватися керiвниками органiв управлiння, а також фахiвцями пiдприємств i органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю iнновацiйної полiтики на вiдповiдних рiвнях.

 

Мова — росiйська

Переглянути зміст