Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економiка пiдприємства

altЭкономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. — 632 с.

Матерiал, викладений в навчальному посiбнику, вiдбиває вплив об’єктивних економiчних законiв на дiяльнiсть господарюючих суб’єктiв. У книзi розглянутi системи взаємозв’язаних факторiв виробництва i реалiзацiї продукцiї; проаналiзований iнструментарiй, що забезпечує сумiрну вартiсну оцiнку витрат i результатiв дiяльностi, надана увага питанням пошуку i реалiзацiї найефективнiших напрямiв розвитку пiдприємства в умовах невизначеностi. Призначена для викладачiв i студентiв економiчних спецiальностей, а також для тих, хто вивчає економiчнi дисциплiни на неекономiчних спецiальностях. Книга може бути використана спецiалiстами i керiвниками пiдприємств. Книга також служитиме як довiдковий матерiал для спецiалiстiв i керiвникiв пiдприємств.

 

Мова — росiйська

Переглянути зміст