Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Монографії
Екологічна модернізація національної економіки
Шкарупа О. В. Екологічна модернізація національної економіки: сутність та регулювання : монографія / О. В. Шкарупа. – Суми :  Вид-во «Ярославна», 2017. – 322 с.
 
У монографії викладено теоретико-методологічні засади регулювання екологічної модернізації національної економіки, сформовано концепцію інноваційної трансформації національної економіки на основі тенденцій еколого-орієнтованого оновлення економічних систем, в результаті чого формується принципово новий комплекс економічних відносин для удосконалення процесів регулювання життєздатністю системи національного господарства. Визначено особливості та актуальні проблеми регулювання екологічної модернізації в сучасних умовах трансформації економіки України: пріоритетність комплексного підходу у виборі інструментів регулювання, узгодженість процесу регулювання з законами самоорганізації соціально-економічних систем, використання переваг стратегічного управління екологічною модернізацією, ефективність розвитку національного господарства з урахуванням умов «зеленої» економіки.
Детальніше...
 
Триалектичні основи управління розвитком економічних систем

Мельник Л. Г. Триалектические основы управления развитием экономических систем [Текст] : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 447 с.

В монографії на основі запропонованого автором триалектичного підходу досліджується фундаментальні засади взаємодії трьох груп факторів: матеріально-енергетичних, інформаційних, синергетичних – при формуванні і розвитку економічних систем.
Детальніше...
 
Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика

Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія / Л. М. Таранюк. - Суми: видавничо-виробниче підприємство  «Мрія-1», 2014. –  608 с.

У монографії обґрунтовано та сформовано теоретичні засади реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованого управління. Удосконалено організаційно-економічний механізм реалізації реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві. Досліджено концептуальні підходи до впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. Запропоновано та удосконалено методологічне забезпечення реінжинірингових заходів на промислових підприємствах, особливо на підприємствах машинобудівного комплексу України та інших країн.

Детальніше...
 
Сходження до Утопії, або «Машина часу» М.М. Неплюєва

altМельник Л.Г. Сходження до Утопії, або «Машина часу» М.М. Неплюєва. Монографія. (Соціально-економічний аналіз) / Л.Г. Мельник. – Суми: ВД «Фолігрант», 2013. – 240 с.

Аналізуються причини феноменальних соціальних та економічних успіхів, заснованого М.М. Неплюєвим Хрестовоздвиженського Трудового Братства, що дивує понад 40 років (до 1929 року) світ своєю організацією, моральними засадами й інноваціями, які набагато випередили час.

Детальніше...
 
Теорія самоорганізації економічних систем

altМельник Л. Г. Теория самоорганизации экономических систем [Текст] : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 439 с.

Аналізуються передумови та механізми самоорганізації відкритих стаціонарних систем. Розкриваються поняття самоорганізації як такої, дається дифініційна основа формуючих її процесів: самозабезпечення, самофінансування, самовідтворення, самообмеження, самовдосконалення (репродукції), самоврядування, самоконтролю, самозбереження, саморозвитку. Досліджується рух сили і закономірності самоорганізації економічних систем. Аналізуються передумови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.

Детальніше...
 
Ринкова система України: стан та перспективи розвитку

altРинкова система України: стан та перспективи розвитку: монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю. І. Данька. – Х. : «Міськдрук». – 2011. – 964 с. 

В даній монографії узагальнено досвід вітчизняних та закордонних вчених щодо становлення ринкової системи господарювання. Проаналізовано структуру ринку, виокремлено його основні види та надано рекомендації щодо їх подальшого розвитку. Звертається увага на питання мережевого маркетингу, Інтернет-рекрутингу, ринку інтелектуальної власності тощо.

Детальніше...
 
Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах

altУправління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах : монографія / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М.Д., 2011 – 144 с.

У монографії представлені результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методичних та практичних положень і розробок щодо управління інноваційними ризиками. Запропоновано й обґрунтовано методичні підходи до багатофакторного аналізу та оцінки інноваційних проектів; до вибору пріоритетних сфер інноваційної діяльності для різних типів організаційних структур малих і середніх промислових підприємств-інноваторів.

Детальніше...
 
Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку

altСтарченко Л.В. Оцінка  якості  життя  населення  регіону  в  умовах  сталого розвитку: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. І.М. Сотник. - Суми: Сумський державний університет, 2010. - 270 с.

Досліджено трансформації підходів до формування моделі сталого соціо-еколого-економічного розвитку та «якості життя» в цих умовах. Проаналізовано існуючий стан і досліджено основні тенденції регіонального розвитку на прикладі Сумської області в  умовах трансформаційних змін, визначено вплив основних макроекономічних і регіональних показників на якість життя населення. Розроблено теоретико-методичні підходи до визначення комплексної рейтингової оцінки якості життя населення території в умовах сталого розвитку та виконано оцінку якості життя населення регіону на прикладі Сумської області. Сформовано стратегію розвитку територій на основі проведення моніторингу якості життя населення. Розроблені рекомендації для ефективного використання інвестиційних коштів регіонального бюджету при реалізації економічних, соціальних та екологічних заходів з підвищення якості життя населення.

Для науковців, фахівців науково-дослідних установ, працівників міських, районних та обласних державних адміністрацій. Книга також буде цікавою для викладачів, і аспірантів і студентів економічних та природоохоронних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Детальніше...
 
Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти

altСотник І.М. Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти: монографія / І.М. Сотник. -- Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -- 499 с.

У монографії, що є результатом досліджень, виконаних у Сумському державному університеті, системно викладено теоретичні, методологічні та науково-методичні аспекти формування комплексного самовідтворювального еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Досліджено соціально-економічні, політичні, екологічні передумови і стан розвитку ресурсозберігаючої діяльності у розвинених країнах та Україні, поглиблено теоретичні засади ресурсозбереження. Розроблено науково-методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності та мотивації ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано методологічні підходи до формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Розглянуто теоретичні і практичні аспекти створення системи багаторівневого соціо-еколого-економічного моніторингу ресурсозберігаючих процесів. Удосконалено науково-методичні основи організаційно-економічного забезпечення управління ресурсозбереженням на різних рівнях господарювання.

Для фахівців з питань управління ресурсозберігаючими процесами в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

Детальніше...
 
Методи вирішення екологічних проблем

alt

Методы решения экологических проблем : монография / под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника, к.э.н. Е. В. Шкарупы. — Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. — Вып. 3. — 663 с.

Колективна монографія присвячена актуальним питанням вирішення екологічних проблем і досягнення сталого розвитку соціально-економічних систем у сучасних умовах. У книгу ввійшли наукові праці представників різних регіонів України, Бельгії, Росії, США. Монографія розрахована на викладачів, студентів різних спеціальностей, a також на керівників і фахівців підприємств, установ і неурядових організацій. Дана монографія підготовлена до видання викладачами й аспірантами Сумського державного університету.

 

Детальніше...
 
Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств

altЕкономічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: Монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. М. Таранюка. — Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1»ТОВ, 2010. — 440 с.

У монографії розглянуті питання теоретичних аспектів реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Досліджено методичне забезпечення реінжинірингу. Проаналізована на методичному рівні ефективність проведення реінжинірингових заходів. Акцентована увага на інституціональних аспектах реінжинірингу в сучасних умовах господарювання. Проаналізовані стратегічний розвиток підприємства при впровадженні реінжинірингу. Досліджено реінжиніринг екобізнес-процесів підприємства.

Поставлено і вирішено актуальні завдання, які задовольняють цілі дослідження, що дозволить продемонструвати високу роль економічного обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах фінансової кризи та необхідність впровадження інноваційних методів управління.

Значне місце приділено питанням науково-практичних засад впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на вітчизняних виробничих підприємствах, а також теоретичним аспектам реінжинірингу бізнес-процесів у системі управління технологічними змінами на підприємствах машинобудування України.

Для керівників і фахівців підприємств, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Детальніше...
 
Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства

altСоціально-економічні проблеми інформаційного суспільства : монографія / під ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, к.е.н., доц. М. В. Брюханова. — Вип. 2. — Суми: Університетська книга, 2010. — 896 с.

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню соціально-економічних проблем інформаційного суспільства. Розглядаються закономірності, особливості й протиріччя формування інформаційної економіки й соціально-економічних відносин при переході до постіндустріальної формації.

У книзі представлені роботи вчених, що відстоюють різні, часом протилежні, точки зору й представляють різні наукові школи з декількох регіонів України, а також Росії, Німеччини, США, Індії, Республіки Бєларусь, Бразилії, Великобританії, Сінгапуру.

Детальніше...
 
Екологічні конфлікти в сучасній системі природокористування

alt

Экологические конфликты в современной системе природопользования / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга. – 2010. – 352 с.

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню проблем еколого-економічних протиріч і конфліктів у сучасній системі природокористування і господарській діяльності.

Розглядаються методологічні питання екологічної конфліктології, суб'єктно-об'єктні відносини економічних суб'єктів у процесах виникнення, протікання й розв’язання екологічних конфліктів в залежності від ієрархічного рівня, інтересів суб'єктів конфлікту й інтенсивності конфлікту, методичні підходи й науково-практичні методи розв’язання екологічних конфліктів.

У монографії представлені роботи вчених і фахівців відомих наукових шкіл економіки природокористування: російської, української, білоруської та західноєвропейської.

Монографія може бути корисною як для викладачів і студентів економічних та екологічних спеціальностей, так і фахівців, що приймають екологічно орієнтовані рішення у виробничій сфері, а також органів державного, регіонального та місцевого управління.

Детальніше...
 
Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження

altСотник I. М. Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження. Монографія. — Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. — 330 с.

У монографії розглядаються теоретико-методичні та прикладні аспекти управління мотивацією ресурсозберігаючої діяльності при переході України до інформаційного суспільства та екологізації виробництва. Систематизовано мотиваційні передумови й еколого-економічні важелі ефективного впровадження ресурсозберігаючих заходів, сформовано еколого-економічний механізм мотивації ресурсозбереження. Досліджено особливості ресурсозберігаючих трансформацій в економіці України, розроблено методичні підходи щодо комплексної оцінки соціо-еколого-економічної ефективності мотивації ресурсозбереження, а також організаційно-економічне забезпечення системи управління мотивацією впровадження ресурсозберігаючих заходів на різних рівнях господарювання.

Для фахівців з питань мотивації і управління ресурсозберігаючими процесами в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

Детальніше...
 
Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні

altСотник І. М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : Монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 252 с.

Розглянуто еколого-економічні передумови реалізації інноваційного ресурсозбереження у машинобудуванні України. Сформовано інформаційну базу і методи оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудівному комплексі з урахуванням екологічних факторів.
Для науковців, фахівців науково-дослідних і проектних установ, працівників промислових підприємств. Книга також буде цікавою для викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів.

Детальніше...
 
Економіка розвитку

altМельник Л.Г. Экономика развития: Монография. - Суми: ИТД «Университетская книга», 2006. - 662 с.

На основі загальних закономірностей функціонування відкритих стаціонарних систем аналізуються фактори і механізми розвитку економічних структур. Досліджується взаємозв'язок енергетичного, інформаційного та синергетичного начал в діяльності соціально-економічних систем. Розглядаються проблеми соціально-економічного розвитку при переході до інформаційного суспільства та економічні основи сталого розвитку.


Монографія підготовлена ​​на основі наукових досліджень, які проводилися в Сумському державному університеті за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2