Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Інші видання
Vivat, Alma Mater, або Хронiка наметової революцiї в Сумах-2004

altМельник Л. Г., Ильяшенко С. Н., Ильяшенко Н. С. Vivat, Alma Mater, или Хроника палаточной революции в Сумах-2004. — Сумы: ИТД  «Университетская книга», 2006. — 399с, 48 с. ил.


Читача очiкує знайомство з гострими, захоплюючими подiями лiта 2004 року. Тодi студенти, викладачi, громадяни мiста Суми вчинили безпрецедентний опiр сваволi влади, що намагалася об’єднати три вузи. Цей протест увiйшов в iсторiю пiд назвами «наметова революцiя», «студентська революцiя», «революцiя на травi». Пiсля бiльш нiж мiсячної наметової акцiї протесту й походу на Київ Президент змушений був скасувати свiй Указ, що iнiцiював процеси об’єднання унiверситетiв у м. Суми. Це стало першою перемогою волевиявлення народу над сваволею влади. Багатьма дослiдниками дана подiя називається прологом iсторичної «помаранчевої революцiї».
Книга написана в легкiй, доступнiй для масового читача формi, iлюстрована фрагментами з газет i журналiв, документами, фотографiями.

Детальніше...
 
Таємницi розвитку (не дуже серйозна книга про дуже серйозне)

altМельник Л. Г. Тайны развития (не очень серьезная книга об очень серьезном). — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. — 378с.

Лише на основi науково перевiрених фактiв про процеси i явища в неживiй природi, бiосферi i суспiльствi дослiджується феномен розвитку вiдкритих стацiонарних систем. Вивчаються чинники i механiзми розвитку. Розглядаються закономiрностi процесiв розвитку систем як єдиного ходу еволюцiї природи. Дослiджується феномен триєдностi енергетичного, iнформацiйного i синергетичного начал як основи креативної функцiї природи. Аналiзуються передумови прогресивного розвитку природних i соцiально-економiчних систем.
Книга iлюстрована схемами, карикатурами, а також повчальними мiркуваннями.
Для широкого кола читачiв. Може бути використана як навчальний посiбник при вивченнi життя.

Детальніше...
 
«New-ВАСЮКИ» глобального масштабу: Економiчнi есе

altМельник Л. Г. «New-ВАСЮКИ» глобального масштаба: Экономические эссе. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. — 56 с.

До книги увiйшли науково-популярнi твори, присвяченi найактуальнiшим проблемам сучасностi: формуванню соцiальної пам’ятi, вибору стратегiї соцiально-економiчного розвитку, екологiзацiї економiки. Призначена для широкого кола читачiв.

Детальніше...
 
Утопiя, що вiдбулася, або Машина часу Н. Н. Неплюєва: Економiчнi есе

altМельник Л. Г. Состоявшаяся утопия, или Машина времени Н. Н. Неплюева: Экономические эссе. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. — 56 с.

Аналiзуються причини сенсацiйних соцiально-економiчних результатiв Христовоздвиженського Трудового Братства, що протягом 40 рокiв (до 1929 року) на пiвночi України (нинi — територiя Сумської областi) дивує свiт своїми устоями i успiхами, якi на багато випередили час. Для широкого кола читачiв.

Детальніше...
 
Програма охорони навколишнього середовища м. Суми на 2002—2005 роки

altПрограма охорони навколишнього середовища м. Суми на 2002—2005 роки / Академiя пiдприємництва i менеджменту України, Сумське регiональне вiддiлення. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2002. — 94с.

У «Програмi охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2002—2005 рр.» викладено основнi її аспекти: концепцiя програми та шляхи реалiзацiї програмних засад. У Програмi даються всебiчний аналiз, основнi напрямки i заходи з вирiшення проблем охорони повiтряного i водного басейнiв, земельних та бiологiчних ресурсiв. Запропоновано конкретнi заходи щодо утилiзацiї, знешкодження та перероблення промислових i побутових твердих вiдходiв. У Програмi аналiзується стан iснуючих проблем в галузi екологiчної освiти, науки та iнформування населення, запропонованi заходи щодо полiпшення умов життя. Викладенi економiчнi та органiзацiйнi засади i шляхи виконання Програми.

Детальніше...