Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Підручники
Экономика и бизнес
Экономика и бизнес: учебник / под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника, д.э.н., доц. А. И. Каринцевой. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 608 с. (на русском языке)
 
Содержание учебника отображает современные проблемы и влияние экономических законов на предпринимательскую деятельность бизнес-структур. Рассматриваются вопросы функционирования экономических систем на рынке, специфика управления трансформационными процессами, а также вопросы развития предприятия и учѐта обратных связей, инноваций и реструктуризации предприятий, инициирования бизнес-процессов и формирование моделей ведения бизнеса и др.
 
Учебник предназначен для преподавателей и студентов, а также может быть использован руководителями предприятий, специалистами и бизнесменами в качестве научно-образовательного материала.
Детальніше...
 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с.
 
Книга містить  матеріали, що забезпечують формування основних фахових компетентностей бакалаврів та магістрів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». У підручнику викладено теоретичні положення, організаційно-економічне та методичне забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. Досліджено питання антикризового управління та трансформацій у підприємництві. Розглянуто сучасні тенденції розвитку бізнесу з урахуванням європейського вектору розвитку. Розкрито економічні аспекти соціальних відносин, логістики, ціноутворення, бізнес-планування, маркетингової діяльності, управління витратами, стратегічного планування в підприємницькій та торговельній сферах. Присвячено увагу моделюванню бізнес-процесів та їх змінам у підприємницькій діяльності, організаційній культурі та етиці в бізнесі. 
                                                                                 
Крім студентства, підручник  буде також  корисним для викладачів економічних спеціальностей та інших фахівців з питань забезпечення ефективної роботи суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
Детальніше...
 
Економіка енергетики
Економіка енергетики: підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2015. – 378 с.
 
У підручнику розглянуто основні фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механізми формування собівартості енергетичної продукції та питання її ціноутворення. Приділено увагу техніко-економічному обґрунтуванню господарських заходів в енергетиці, надійності і якості енергопостачання, проблемам планування та прогнозування макроенергетичних показників, формування структури державного управління енергетичною галуззю, розвитку «зеленої» енергетики. Аналізуються особливості функціонування енергетичного комплексу України та розвинених країн на сучасному етапі економічного розвитку. 
 
Підручник призначений для підготовки студентів енергетичних спеціальностей, а також може бути корисним для викладачів та інших фахівців з питань економіки енергетики.
Детальніше...
 
Економіка розвитку

altМельник Л. Г. Экономика развития [Текст] : учебник / Л.Г. Мельник. — Сумы: Университетская книга, 2013. — 784 с.

У підручнику на основі сучасної синергетичної теорії розглядаються фундаментальні основи функціонування, самоорганізації та розвитку економічних систем. Особлива увага приділяється динаміці економічних процесів, трансформаційним переходам, дії зворотних зв'язків,  конвертації матеріальних, інформаційних та синергетичних факторів. Досліджуються умови сталого прогресивного розвитку соціально-економічних, еколого-економічних та технічних систем.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників, державних службовців, бізнесменів, а також усім тим, хто цікавиться проблемами сучасної економічної теорії і практики.

Детальніше...
 
Економіка підприємства

altЕкономіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н.,проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2012. - 864 с.

У підручнику розглянуто сучасні актуальні процеси розвитку підприємств: правові засади власності, інтелектуальний капітал, мережеві структури, конкурентну політику, трансформацію та реструктуризацію підприємств; проаналізовано інструментарій, що забезпечує порівнянну вартісну оцінку витрат і результатів діяльності; приділено увагу питанням пошуку і реалізації найбільш ефективних напрямів розвитку підприємства в умовах невизначеності.

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях, для фахівців і керівників підприємств.

Детальніше...
 
Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика

altУстойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника. — Сумы: Университетская книга, 2009. — 1216 с.

У підручнику, що підготовлений ученими й викладачами 19 країн, розглядаються теоретичні й практичні питання формування стійкого розвитку. Розкриваються змістовні основи й різні форми подачі матеріалу для забезпечення дисциплін зі стійкого розвитку.

Детальніше...
 
Бізнес-адміністрування: магістерський курс

altБізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. C. M. Ілляшенка та к.е.н., доц. І. М. Сотник. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2008. — 896 с.

Підручник складено відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Основну увагу приділено дослідженню факторів внутрішнього та зовнішнього середовища фірм, шляхів ефективного використання наявних резервів та ресурсів, маркетингових, виробничих, правових, інвестиційних, інноваційних та інших аспектів підприємницької діяльності в транзитивній економіці тощо. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкрито найважливіші закономірності та взаємозв'язки в розвитку механізмів управління підприємницькою діяльністю. Розглянуто особливості інноваційного розвитку та екологізації бізнесу в Україні та розвинених країнах на сучасному етапі.

Підручник призначений для підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування», також буде корисним для викладачів та інших фахівців з питань управління бізнесом.

Детальніше...
 
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку

altЗа ред. професора Л. Г. Мельника та професора Л. Хенса (Бельгія). — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.

У підручнику, підготовленому вченими 15 країн, розглядається інструментарій (теоретичні положення та методи практичної реалізації), який може бути мобілізований для створення реальних передумов сталого розвитку. Підручник побудований так, щоб увести читача в коло проблем управління процесами забезпечення стабільності й змінюваності компонентів триєдиної системної сутності: «людина — біосфера — економіка». Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга також може використовуватися науковцями, фахівцями підприємств і установ, учасниками неурядових організацій.

Детальніше...
 
Екологiчна економiка: Пiдручник

altМельник Л. Г. Екологiчна економiка: Пiдручник. — 3-тє вид., випр. i допов. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2006. — 367 с.

Пiдручник є базовим для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вищих навчальних закладах України.
На вiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язаннi екологiчних проблем у межах iснуючої виробничої системи, пропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї.
Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй.
Для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей; буде також корисним для спецiалiстiв в якостi довiдника.

Детальніше...
 
Основи стiйкого розвитку. Практикум

altОснови стiйкого розвитку. Практикум / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 352с.

Гриф надано Мiнiстерством освiти i науки України. Лист № 14/18.2—1183 вiд 26.05.05.
У посiбнику на прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем.
Для викладачiв, студентiв i аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї.

Детальніше...
 
Основи екологiї. Екологічна економiка та управлiння природокористуванням

altОснови екологiї. Екологічна економiка та управлiння природокористуванням: Пiдручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника та к.е.н., проф. М. К. Шапочки. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 759 с.

Матерiал, викладений у пiдручнику, присвячений основоположним аспектам екологiї довкiлля. У книзi розглянуто загальнi питання екологiї, основнi законодавчi засади природокористування в Українi; наведено економiчнi механiзми i принципи управлiння у природокористуваннi; проаналiзовано iнструментарiй економiчної оцiнки природних ресурсiв; дослiджено економiчну природу i вплив на екосистеми екологiчних ризикiв; запропоновано ефективнi напрями удосконалення механiзмiв i iнструментiв у природокористуваннi в нових умовах господарювання.
Для викладачiв i студентiв усiх спецiальностей. Книга може бути використана спецiалiстами та фахiвцями неурядових органiзацiй екологiчного напряму.

Детальніше...
 
Екологiчна економiка

altМельник Л. Г. Екологiчна економiка: Пiдручник. — 2-ге вид., випр. i доп. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2003. — 348с.

Книга призначена як базовий пiдручник для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вузах України. На вiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язаннi екологiчних проблем в межах iснуючої виробничої системи, пропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї. Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй. Призначений для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей; пiдручник буде також корисним для спецiалiстiв як довiдник.

Детальніше...
 
Екологiчна економiка

altМельник Л. Г. Экологическая экономика: Учебник. — Сумы: Издательство «Университетская книга», 2001. — 350 с.

Книга призначена як базовий пiдручник для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вузах України. На вiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язаннi екологiчних проблем в межах iснуючої виробничої системи, запропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї. Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй. Призначений для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей, пiдручник буде також корисним для спецiалiстiв як довiдник.

Детальніше...