Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Екологiчна економiка: Пiдручник

altМельник Л. Г. Екологiчна економiка: Пiдручник. — 3-тє вид., випр. i допов. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2006. — 367 с.

Пiдручник є базовим для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вищих навчальних закладах України.
На вiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язаннi екологiчних проблем у межах iснуючої виробничої системи, пропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї.
Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй.
Для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей; буде також корисним для спецiалiстiв в якостi довiдника.Мова — українська
Переглянути змiст