Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Основи стiйкого розвитку. Практикум

altОснови стiйкого розвитку. Практикум / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 352с.

Гриф надано Мiнiстерством освiти i науки України. Лист № 14/18.2—1183 вiд 26.05.05.
У посiбнику на прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем.
Для викладачiв, студентiв i аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї.Мова — українська

Переглянути зміст