Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Основи екологiї. Екологічна економiка та управлiння природокористуванням

altОснови екологiї. Екологічна економiка та управлiння природокористуванням: Пiдручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника та к.е.н., проф. М. К. Шапочки. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 759 с.

Матерiал, викладений у пiдручнику, присвячений основоположним аспектам екологiї довкiлля. У книзi розглянуто загальнi питання екологiї, основнi законодавчi засади природокористування в Українi; наведено економiчнi механiзми i принципи управлiння у природокористуваннi; проаналiзовано iнструментарiй економiчної оцiнки природних ресурсiв; дослiджено економiчну природу i вплив на екосистеми екологiчних ризикiв; запропоновано ефективнi напрями удосконалення механiзмiв i iнструментiв у природокористуваннi в нових умовах господарювання.
Для викладачiв i студентiв усiх спецiальностей. Книга може бути використана спецiалiстами та фахiвцями неурядових органiзацiй екологiчного напряму.Мова — українська

Переглянути зміст