Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Про кафедру

Кафедра створена 01.09.1976 р. як кафедра економіки, організації і управління машинобудівним виробництвом шляхом виділення із кафедри технології машинобудування. Завідувачі кафедри: Балацький О.Ф., Мельник Л.Г.
 
На кафедрі працюють 28 викладачів, з них 7 докторів наук, 5 професорів, 19 кандидатів наук, 16 доцентів, а також 4 особи допоміжного персоналу.
 
Кафедра здійснює підготовку здобувачів усіх рівнів за спеціальностями:
- 051 Економіка (ОП «Економіка і бізнес» (освітній рівень «бакалавр»), ОП «Економіка та бізнес-інновації»
(освітній рівень «магістр», ОП «Економіка» (освітній рівень «доктор філософії»),
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (освітній рівень «бакалавр»), ОП «Підприємництво, торгівля та логістика» (освітній рівень
«магістр»)
- 073 Менеджмент (ОП «Бізнес-адміністрування (освітній рівень «магістр»)).

 1.  

Точки швидкого доступу до вебсайтів та інформаційних сервісів загальноуніверситетсь-

кого рівня

Стартова сторінка головного вебсайту СумДУ

https://sumdu.edu.ua/uk/

Стартова сторінка вебсайту інституту/факультету

 

Реєстр установчих (дозвільних) документів з організації діяльності університету, які видані відповідними установами державного, регіонального та відомчого рівнів («портфель»)

http://fn.document.sumdu.edu.ua

Каталог освітніх та інших платних послуг, які пропонує університет

 

Бібліотека

http://library.sumdu.edu.ua

Конгрес-центр

https://congress.sumdu.edu.ua

Університетська клініка

http://clinic.health.sumdu.edu.ua

 1.  

Загальна інформація

Стратегічний план розвитку Сумського державного університету на 2020-2026 роки

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/misiia-viziia-stratehiia.html

Публічна інформація СумДУ

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/public-info.html

Корпоративна культура і академічна доброчесність

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/korysni-posylannia/academic-integrity.html

Внутрішня система забезпечення якості на рівні інституту (факультету):

 • склад ради з якості вищої освіти інституту (факультету);
 • план роботи ради з якості вищої освіти інституту (факультету);
 • рішення ради з якості вищої освіти інституту (факультету).

 

Внутрішня система забезпечення якості на рівні кафедр

Освітні програми кафедри:

 • дані про гарантів та членів РПГ;
 • рецензії та відгуки на освітню програму;
 • результати моніторингу освітньої програми:
 • результати зовнішнього моніторингу освітньої програми (рішення про акредитацію ОП);
 • результати внутрішнього моніторингу освітньої програми (звіт про щорічний моніторинг ОП, що повинен містити: виявлені та усунені недоліки ОП, зміни, що внесені до ОП в цілому чи освітніх компонентів та пояснення чим вони мотивовані ( пропозиції студентів, роботодавців, випускників, відповідність умовам ринку праці тощо).

 

Інформація про керівника підрозділу, у т.ч. контактна інформація

 

Інформація про заступників за напрямами діяльності, у т.ч. контактна інформація

 

Інформація про кураторів груп

 

Відгуки випускників, роботодавців, студентів

 

Відділ студентських справ

https://sumdu.edu.ua/uk/academic/academic-other/student-department.html

Студентське самоврядування

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/public-organizations/students-administration.html

Інформація про Асоціацію випускників

https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=343d3f90-0bb8-e011-9adc-001a4be6d04a&kind=1&

Психологічна служба

 

Загальна контактна інформація підрозділу (інтерактивні номери телефонів, корпоративні e-mail тощо та лінк на телефонний довідник університету)

https://ct.cabinet.sumdu.edu.ua/

 1.  

Навчальна діяльність

Повна інформація про ОП

http://op.sumdu.edu.ua.

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін (в розрізі освітніх програм, за якими кафедра є випусковою)

 

Повна інформація про викладачів із зазначенням ключових дисциплін, які вони викладають із перелінковкою на відповідні силабуси та персональна контактна інформації (як мінімум, корпоративний e-mail)

каталог формується

 

Каталог дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки на поточний навчальний рік

https://sumdu.edu.ua/uk/academic/organization-training/directory-sample-disciplines.html

Каталог та силабуси дисциплін вільного вибору циклу фахової підготовки зі спеціальності (в розрізі спеціальностей) на поточний навчальний рік

 

Каталог та силабуси дисциплін вільного вибору циклу фахової підготовки за освітніми програмами (в розрізі програм) на поточний навчальний рік

 

Методичні рекомендації щодо:

 • написання курсових та кваліфікаційних робіт (проєктів);
 • проходження практик;
 • підготовки до кваліфікаційного іспиту.

 

Електронні навчально-методичні матеріали з освітніх компонентів або надавати посилання на електронний ресурс, що містить електронні навчально-методичні матеріали дисциплін навчального плану, зокрема в системах OCW СумДУ, MIX.СумДУ тощо, з доступом до них здобувачів вищої освіти

 

Аспірантура та докторантура

 

On-line (дистанційне) навчання

https://elearning.sumdu.edu.ua

Графіки навчального процесу

https://sumdu.edu.ua/uk/academic/organization-training/grafiks.html

Розклад занять

http://schedule.sumdu.edu.ua

Рейтинги студентів на отримання стипендії

https://sumdu.edu.ua/uk/students/other/scholarship.html

 1.  

Взаємодія з роботодавцями та випускниками

Систематизація даних щодо освітніх та профорієнтаційних заходів, що були проведені спільно з роботодавцями та/або з випускниками (аудиторні заняття, тренінги, круглі столи тощо)

 

Інформація щодо можливостей та організації проходження практики

Рекомендовано:

http://job.sumdu.edu.ua/

Інформація про Експертні ради роботодавців (склад, план роботи, протоколи/рішення ЕРР)

 

Інформація про працевлаштування випускників

 

Перелік потенційних роботодавців та наявних стратегічних партнерств з визначенням форм співпраці, даними підтверджувальних документів тощо

 

 1.  

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень

відповідно до https://sumdu.edu.ua/uk/science/science-info/areas-scientific-activity.html

Теми досліджень із зазначенням наукових керівників та їх контактної інформації (як мінімум, корпоративний e-mail)

 

Контакти наукових та науково-педагогічних працівників, що проводять наукові дослідження у поточному навчальному році

 

Інформація про аспірантів та докторантів, що проходять підготовку під керівництвом наукових та науково-педагогічних працівників у поточному навчальному році

 

Інформація про кандидатські та докторські дисертації за відповідними напрямами наукових досліджень, захищених під керівництвом вищезгаданих наукових та науково-педагогічних працівників з часу започаткування наукового напряму чи теми

 

Інформація про держбюджетні науково-дослідні роботи

 

Інформація про господарчі договори

 

Інформація про державні та міжнародні наукові гранти

 

Інформація про індивідуальні гранти (в тому числі, за програмами академічної мобільності) за напрямами наукових досліджень

 

Результати наукової діяльності здобувачів вищої освіти, в тому числі аспірантів (інформація про наукові гуртки та товариства, наукові публікації, в тому числі з спільно викладачами, результати участі в конференціях, участь у реалізації наукових проєктів та НДР тощо)

 

 1.  

Міжнародна діяльність та партнерство

Інформація про міжнародні проєкти

https://sumdu.edu.ua/uk/international/international-grant-projects.html

Інформація про можливості міжнародної академічної мобільності:

 • міжнародна мобільність студентів та аспірантів, включаючи програми подвійних дипломів;
 • міжнародна мобільність викладачів в рамках наукових досліджень, стажування, викладання та участі у спільних проєктах, підвищення кваліфікації міжнародного рівня

https://sumdu.edu.ua/uk/international/academic-mobility.html

 

https://sumdu.edu.ua/uk/academic/academic-opportunities/double-diploma.html

 1.  

Позанавчальна діяльність

Рейтинги на поселення до гуртожитку

відповідно до https://sumdu.edu.ua/uk/kampus-life/catering/hostels.html

Інформація про можливості творчого розвитку

https://sumdu.edu.ua/uk/kampus-life/culture-art.html

Інформація про можливості спортивного розвитку

https://sumdu.edu.ua/uk/kampus-life/sport.html