Кафедра экономики, предпринимательства
и бизнес-администрирования

Главное меню

Научная деятельность
Проблемна науково-дослідна лабораторія
Білатеральна наукова  співпраця
 
Результати виконання науково-дослідної роботи «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» в рамках україно-литовського співробітництва у період з 2016 р. по 2017 р. Науковий керівник – Мельник Л.Г.: Звіт за 2016 р.  Звіт за 2017 р.
 
 
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ресурсозбереження національної економіки (2014-2017 рр.), науковий керівник Сотник І.М., № держреєстрації 0114U001764
 
Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства (2015-2017 рр.), науковий керівник Мельник Л.Г., № держреєстрації 0115U000684
 
Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України (2017-2019 рр.), науковий керівник Сотник І.М., № держреєстрації 0117U002254
Звіт остаточний 
 
Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході третьої промислової революції  (2018-2020 рр.), науковий керівник Мельник Л.Г., № держреєстрації 0118U003578
 
Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об’єднаних територіальних громад (2016-2020 рр.), науковий керівник Петрушенко Ю.М., № 0117U003935
 

 

Діє наукова школа:

Дослідження фундаментальних основ розвитку соціально-економічних систем та інформаційного суспільства.

Ключові напрями школи:

1.       Фундаментальні основи розвитку соціально-економічних систем.

2.       Сталий розвиток та екологічна економіка.

3.       Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.

Поточні наукові розробки:

·       Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку

·       Моделі соціально-економічного розвитку транскордонних територій

·       Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств

·       Організаційно-економічні засади врегулювання екологічних конфліктів

·       Обґрунтування господарських рішень з урахуванням фактору часу

·       Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем

·       Формування системи соціально-економічної безпеки при розподілі та використанні водних ресурсів України

·       Фунадментальні основи дослідження економічних наслідків кліматичних змін

·       Фундаментальні основи "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства

Контакти:

д.е.н., проф. Мельник Леонiд Григорович
40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Тел.: +380 (542) 33-22-23, 33-57-74
Факс: + 380 (542) 33-32-97
 
 
 
Гранты и проекты
Гранты и проекты

C 1995 г. на кафедре было выполнено более 25 научных проектов, в частности:

1. Фундаментальные научные исследования
«Экономическая оценка экологического развития с учетом влияния на окружающую среду комплекса разнонаправленных факторов» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 1997-1999 гг.
«Научное обоснование экономических предпосылок вхождения Украины в информационное общество» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 2000-2002 гг.
«Эколого-экономические ограничения развития теплоэнергетического комплекса Украины» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 2003-2005 гг.
«Разработка фундаментальных экономических основ теории развития» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 2004-2005 гг.
«Фундаментальные основы формирования механизмов обеспечения стойкого развития социально-экономических систем» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 2006-2007 гг.
«Фундаментальные основы обеспечения стойкого развития при переходе к информационному обществу» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 2008-2010 гг.
«Фундаментальные основы формирования экологически ориентированных механизмов реализации социально-экономического потенциала в условиях информационного общества» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 2011-2013 гг.
2. Гранты Президента Украины
«Формирование механизмов перехода хозяйствующих субъектов Украины к экономическому развитию на базе ресурсосберегающих технологий» (научный руководитель – к.э.н., доц. И.Н. Сотник), 2006 г.
«Формирование эколого-экономических механизмов мотивации ресурсосбережения в условиях перехода Украины к информационному обществу» (научный руководитель – к.э.н., доц. И.Н. Сотник), 2008 г.
«Экономическое обоснование реинжиниринга бизнес-процессов как элемента процессоориентированной системы управления на производственном предприятии» (научный руководитель – к.э.н., доц., докторант Л.Н. Таранюк), 2010 г.
«Разработка научно-методических основ эколого-экономической оценки состояния регионов в контексте устойчивого развития» (научный руководитель – к.э.н., доц. Е.В. Шкарупа), 2011 г.
«Фундаментальные принципы управления экологически направленной дематериализацией социально-экономических систем» (научный руководитель – д.э.н., доц. И.Н. Сотник), 2012 г.
3. Гранты Государственного фонда фундаментальных исследований Украины
«Разработка фундаментальных эколого-экономических предпосылок инновационных трансформаций как основы изменения технологических укладов общественного производства» (научный руководитель – к.э.н., доц. А.В. Евдокимов), 2007-2008 гг.
«Разработка методологических основ трансформации образования для обеспечения устойчивого развития» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 2008 г.
«Разработка методологических и методических основ оценки экологических потерь для формирования эколого-экономической политики в интересах устойчивого развития» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Г. Мельник), 2009-2010 гг. 
«Формирование экономического механизма решения международных экологических конфликтов» (научный руководитель – к.э.н., доц., В.В. Сабадаш), 2009-2010 гг.
4. Научные темы по собственной инициативе
«Исследование проблем устойчивого развития и информационной экономики» (научный руководитель – к.э.н., доц. А.И. Каринцева), 2007-2010 гг.
«Организационно-экономические принципы урегулирования экологических конфликтов» (научный руководитель – к.э.н., доц. В.В. Сабадаш), 2011-2016 гг.
«Организационно-экономический механизм реинжиниринга бизнес-процессов промышленных предприятий» (научный руководитель – к.е.н., доц. Л.М. Таранюк), 2011-2016 гг.
«Фундаментальные основы экологобезопасной трансформации региональных эколого-экономических систем» (научный руководитель – к.э.н., доц. Е.В. Шкарупа), 2011-2015 гг.
«Модели социально-экономического развития трансграничных территорий» (научный руководитель – к.э.н., доц. О.А. Лукаш), 2011-2014 гг.
«Обоснование хозяйственных решений с учетом фактора времени», (научный руководитель – к.э.н., доц. Ю.Н. Деревянко), 2011-2014 гг.
«Формирование системы социально-экономической безопасности при распределении и использовании водных ресурсов Украины» (научный руководитель – к.э.н., ст. преподаватель А.М. Маценко), 2011-2015 гг.
5. Другое
«Мониторинг социально-экономического состояния Сумской области как предпосылка устойчивого развития региона» (научный руководитель – к.э.н., проф. Н.К. Шапочка), 2006 г.
«Разработка синергетической теории социально-экономического развития на основе закономерностей эволюции открытых стационарных систем» (научный руководитель – д.э.н., проф., Л.Г. Мельник) договор № Ф7/198-2004.
«Прогнозирование фундаментальных социально-экономических трансформаций как основы изменения базовых научно-образовательных парадигм» (научный руководитель – к.э.н., доц. А.В. Евдокимов).
 
Конференции и семинары

Международная студенческая конференция «Экономика для экологии»

ISCS

Конференция обычно проходит ежегодно в первых числах мая в городе Сумах, (Украина) на базе отдыха «Звездный» (15 км от города).

Сфера интересов участников конференции: теоретические проблемы, практические исследования, методология, примеры сотрудничества и партнерства, экологическое образование, деятельность неправительственных организаций.

Круг участников конференции: студенты, молодые ученые, представители молодежных и других неправительственных организаций.

Язык конференции: официальным языком конференции является английский.

Сайт конференции: http://iscs.fem.sumdu.edu.ua

Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию научной деятельности факультета экономики и менеджмента СумГУ «Экономические проблемы устойчивого развития» (4–5 апреля 2012 г.)

Материалы Международной научно-практической конференции «Экономические проблемы устойчивого развития» Сумского государственного университета: секции «Экономика предприятия и бизнес-администрирование» и «Экономика природопользования и охраны окружающей среды»

Международная украинско-бельгийская научно-практическая конференция «Создание региональных экополисов как составляющей устойчивого развития территорий», 2007 г.

Конференция была организована по инициативе руководства кафедры экономики и бизнес-администрирования. Научные работники и преподаватели кафедры экономики и бизнес-администрирования приняли участие в организации и проведении конференции. Проф. Л.Г. Мельник выступил на конференции с докладом.

http://www.menr.gov.ua/content/article/1275?print=true