Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Про кафедру

Кафедра створена 01.09.1976 р. як кафедра економіки, організації і управління машинобудівним виробництвом шляхом виділення із кафедри технології машинобудування. Завідувачі кафедри: Балацький О.Ф., Мельник Л.Г.
 
На кафедрі працюють 28 викладачів, з них 7 докторів наук, 5 професорів, 19 кандидатів наук, 16 доцентів, а також 4 особи допоміжного персоналу.
 
Кафедра здійснює підготовку здобувачів усіх рівнів за спеціальностями:
- 051 Економіка (ОП «Економіка і бізнес» (освітній рівень «бакалавр»), ОП «Економіка та бізнес-інновації»
(освітній рівень «магістр», ОП «Економіка» (освітній рівень «доктор філософії»),
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (освітній рівень «бакалавр»), ОП «Підприємництво, торгівля та логістика» (освітній рівень
«магістр»)
- 073 Менеджмент (ОП «Бізнес-адміністрування (освітній рівень «магістр»)).

 1.  

Точки швидкого доступу до вебсайтів та інформаційних сервісів загальноуніверситетського рівня

Стартова сторінка головного вебсайту СумДУ

https://sumdu.edu.ua/uk/

Стартова сторінка вебсайту інституту/факультету

https://biem.sumdu.edu.ua/

Реєстр установчих (дозвільних) документів з організації діяльності університету, які видані відповідними установами державного, регіонального та відомчого рівнів («портфель»)

http://fn.document.sumdu.edu.ua

Каталог освітніх та інших платних послуг, які пропонує університет

https://www.sumdu.edu.ua/uk/paid-services/educational-services.html

Бібліотека

http://library.sumdu.edu.ua

Конгрес-центр

https://congress.sumdu.edu.ua

Університетська клініка

http://clinic.health.sumdu.edu.ua

 1.  

Загальна інформація

Стратегічний план розвитку Сумського державного університету на 2020-2026 роки

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/misiia-viziia-stratehiia.html

Публічна інформація СумДУ

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/public-info.html

Корпоративна культура і академічна доброчесність

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/korysni-posylannia/academic-integrity.html

Внутрішня система забезпечення якості на рівні інституту (факультету):

 • склад ради з якості вищої освіти інституту (факультету);
 • план роботи ради з якості вищої освіти інституту (факультету);
 • рішення ради з якості вищої освіти інституту (факультету).

Внутрішня система забезпечення якості на рівні кафедр

Освітні програми кафедри:

 • дані про гарантів та членів РПГ;
 • рецензії та відгуки на освітню програму;
 • результати моніторингу освітньої програми:
 • результати зовнішнього моніторингу освітньої програми (рішення про акредитацію ОП);
 • результати внутрішнього моніторингу освітньої програми (звіт про щорічний моніторинг ОП, що повинен містити: виявлені та усунені недоліки ОП, зміни, що внесені до ОП в цілому чи освітніх компонентів та пояснення чим вони мотивовані ( пропозиції студентів, роботодавців, випускників, відповідність умовам ринку праці тощо).

https://fem.sumdu.edu.ua/home-page-3/rada-z-jakost-fem/sklad-radi

https://fem.sumdu.edu.ua/home-page-3/rada-z-jakost-fem/plani-roboti-radi-z-jakost

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/

Інформація про керівника підрозділу, у т.ч. контактна інформація

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/75-karintseva

Інформація про заступників за напрямами діяльності, у т.ч. контактна інформація

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/aboutus/employees/su

Інформація про кураторів груп

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/

Відгуки випускників, роботодавців, студентів

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/aboutus/coemployers/employersrew

Відділ студентських справ

https://sumdu.edu.ua/uk/academic/academic-other/student-department.html

Студентське самоврядування

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/public-organizations/students-administration.html

Інформація про Асоціацію випускників

https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=343d3f90-0bb8-e011-9adc-001a4be6d04a&kind=1&

Психологічна служба

https://www.sumdu.edu.ua/uk/

Загальна контактна інформація підрозділу (інтерактивні номери телефонів, корпоративні e-mail тощо та лінк на телефонний довідник університету)

https://ct.cabinet.sumdu.edu.ua/

 1.  

Навчальна діяльність

Повна інформація про ОП

http://op.sumdu.edu.ua.

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін (в розрізі освітніх програм, за якими кафедра є випусковою)

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/entrants-n-students/learning

Повна інформація про викладачів із зазначенням ключових дисциплін, які вони викладають із перелінковкою на відповідні силабуси та персональна контактна інформації (як мінімум, корпоративний e-mail)

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/aboutus/employees/list-of-employees

 

Каталог дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки на поточний навчальний рік

https://sumdu.edu.ua/uk/academic/organization-training/directory-sample-disciplines.html

Каталог та силабуси дисциплін вільного вибору циклу фахової підготовки зі спеціальності (в розрізі спеціальностей) на поточний навчальний рік

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/entrants-n-students/learning

Каталог та силабуси дисциплін вільного вибору циклу фахової підготовки за освітніми програмами (в розрізі програм) на поточний навчальний рік

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/entrants-n-students/learning

Методичні рекомендації щодо:

 • написання курсових та кваліфікаційних робіт (проєктів);
 • проходження практик;
 • підготовки до кваліфікаційного іспиту.

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/entrants-n-students/learning

Електронні навчально-методичні матеріали з освітніх компонентів або надавати посилання на електронний ресурс, що містить електронні навчально-методичні матеріали дисциплін навчального плану, зокрема в системах OCW СумДУ, MIX.СумДУ тощо, з доступом до них здобувачів вищої освіти

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/entrants-n-students/learning

Аспірантура та докторантура

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/specialities/graduate

On-line (дистанційне) навчання

https://elearning.sumdu.edu.ua

Графіки навчального процесу

https://sumdu.edu.ua/uk/academic/organization-training/grafiks.html

Розклад занять

http://schedule.sumdu.edu.ua

Рейтинги студентів на отримання стипендії

https://sumdu.edu.ua/uk/students/other/scholarship.html

 1.  

Взаємодія з роботодавцями та випускниками

Систематизація даних щодо освітніх та профорієнтаційних заходів, що були проведені спільно з роботодавцями та/або з випускниками (аудиторні заняття, тренінги, круглі столи тощо)

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/aboutus/coemployers/proforint

Інформація щодо можливостей та організації проходження практики

http://job.sumdu.edu.ua/

Інформація про Експертні ради роботодавців (склад, план роботи, протоколи/рішення ЕРР)

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/aboutus/coemployers

Інформація про працевлаштування випускників

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/entrants-n-students/employment

Перелік потенційних роботодавців та наявних стратегічних партнерств з визначенням форм співпраці, даними підтверджувальних документів тощо

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/entrants-n-students/employment

 1.  

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/labour

Теми досліджень із зазначенням наукових керівників та їх контактної інформації (як мінімум, корпоративний e-mail)

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/labour

Контакти наукових та науково-педагогічних працівників, що проводять наукові дослідження у поточному навчальному році

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/labour

Інформація про аспірантів та докторантів, що проходять підготовку під керівництвом наукових та науково-педагогічних працівників у поточному навчальному році

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/aboutus/employees/graduates

Інформація про кандидатські та докторські дисертації за відповідними напрямами наукових досліджень, захищених під керівництвом вищезгаданих наукових та науково-педагогічних працівників з часу започаткування наукового напряму чи теми

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/aboutus/employees/

Інформація про держбюджетні науково-дослідні роботи

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/labour

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/ied

Інформація про господарчі договори

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/labour

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/ied

Інформація про державні та міжнародні наукові гранти

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/labour

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/ied

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/international/jm

Інформація про індивідуальні гранти (в тому числі, за програмами академічної мобільності) за напрямами наукових досліджень

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/labour

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/scientific-activity/ied

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/international/mobility

Результати наукової діяльності здобувачів вищої освіти, в тому числі аспірантів (інформація про наукові гуртки та товариства, наукові публікації, в тому числі з спільно викладачами, результати участі в конференціях, участь у реалізації наукових проєктів та НДР тощо)

https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/entrants-n-students/learning/postgraduatestudents

 1.  

Міжнародна діяльність та партнерство

Інформація про міжнародні проєкти

https://sumdu.edu.ua/uk/international/international-grant-projects.html

Інформація про можливості міжнародної академічної мобільності:

 • міжнародна мобільність студентів та аспірантів, включаючи програми подвійних дипломів;
 • міжнародна мобільність викладачів в рамках наукових досліджень, стажування, викладання та участі у спільних проєктах, підвищення кваліфікації міжнародного рівня

https://sumdu.edu.ua/uk/international/academic-mobility.html

 

https://sumdu.edu.ua/uk/academic/academic-opportunities/double-diploma.html

 1.  

Позанавчальна діяльність

Рейтинги на поселення до гуртожитку

https://sumdu.edu.ua/uk/kampus-life/catering/hostels.html

Інформація про можливості творчого розвитку

https://sumdu.edu.ua/uk/kampus-life/culture-art.html

Інформація про можливості спортивного розвитку

https://sumdu.edu.ua/uk/kampus-life/sport.html

 
РЕКОМЕНДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ
 

Студентам

https://sumdu.edu.ua/uk/students.html

Викладачам

https://sumdu.edu.ua/uk/teachers.html

Аспірантам та докторантам

https://sumdu.edu.ua/uk/postgraduate-doctoral.html

Абітурієнтам

https://sumdu.edu.ua/uk/applicant.html

Випускникам

https://sumdu.edu.ua/uk/graduates.html

Бізнес-партнерам

https://sumdu.edu.ua/uk/business-partners.html

Роботодавцям

https://sumdu.edu.ua/uk/employers.html

Академічним та науковим партнерам

https://sumdu.edu.ua/uk/academic-scientific-partners.html

Школярам

https://sumdu.edu.ua/uk/schoolchildren.html

Містянам та гостям м. Суми

https://sumdu.edu.ua/uk/breads-guests.html

Особам  «третього віку»

https://sumdu.edu.ua/uk/persons-third-age.html