Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Навчальні посібники
Проривні технології в економіці і бізнесі (Досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)

Проривні технології в економіці і бізнесі (Досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій) : навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., доц. Б.Л. Ковальова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2019. – 146 с.

Детальніше...
 
Потенціал і розвиток підприємства
Таранюк Л. М. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / Л. М. Таранюк. - Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2016. - 278 с.
 
Даний навчальний посібник розроблено відповідно до нормативної програми дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства». У ньому узагальнено та систематизовано вітчизняний і світовий досвід за визначеним напрямком досліджень, сформовано понятійний апарат та системне бачення сутності та методології вартісної оцінки потенціалу підприємства, на практичних прикладах продемонстровано механізм використання інструментарію оцінки його вартості.
 
Розраховано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються в галузі знань «Економіка та підприємництво» за напрямком «Економіка підприємства», інших економічних фахів, а також для фахівців, які займаються оціночною діяльністю в Україні.
Детальніше...
 
Економічні основи ресурсозбереження

altСотник І.М. Економічні основи ресурсозбереження: навчальний посібник / І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2013. – 284 с.

У посібнику розглянуто еволюцію, основні фактори та напрями ресурсозбереження. Приділено увагу оцінці соціо-еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів, досліджено аспекти формування еколого-економічного механізму управління та мотивації ресурсозбереження, проблеми моніторингу ресурсозберігаючих процесів. Проаналізовано управління ресурсозбереженням у розвинених країнах та в Україні, а також проблеми розвитку ринку ресурсозбереження.

Для магістрів економічних та екологічних спеціальностей, студентів інших спеціальностей, викладачів і фахівців, яких цікавлять питання економіки ресурсозбереження.

Детальніше...
 
Україна та ЄС: передумови та вектори соціально-економічної інтеграції

altУкраїна та ЄС: передумови та вектори соціально-економічної інтеграції : навчальний посібник /  Л.Г. Мельник, І.Б. Дегтярьова , О.В. Кубатко  – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 254 с.

У навчальному посібнику проаналізовано напрями економічної співпраці України з країнами Західної Європи і проблеми соціально-економічної інтеграції України до ЄС, розкриті основні напрями співпраці та шляхи соціально-економічної інтеграції України до ЄС, а також подана характеристика сучасного стану соціально-економічної політики ЄС, проаналізована динаміка розвитку соціально-економічних зв'язків ЄС із країнами-кандидатами на вступ до ЄС, проаналізовано основні шляхи щодо вдосконалення економічної співпраці, обґрунтовано першочергові цілі на шляху інтеграції України до ЄС.

Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, аспірантів вищих навчальних закладів, службовців різного рівня, а також для тих, кого цікавлять проблеми соціально-економічної інтеграції України до ЄС.

Детальніше...
 
Економіка природних ресурсів

alt

Мельник Л. Г., Сотник І. М., Чигрин О. Ю. Економіка природних ресурсів: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2010.

У навчальному посібнику розглянуто зміст і функції природних факторів, підходи до формування економічної оцінки природних ресурсів, системи кадастрів та платного природокористування, питання власності на ресурси, шляхи підвищення ефективності природокористування. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкриваються найважливіші закономірності та взаємозв’язки в розвитку механізмів економіки природних ресурсів. Розглянуто актуальні питання управління природними ресурсами на сучасному етапі розвитку України, теоретико-методичні основи ресурсозбереження. Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів», а також може бути корисним для студентів екологічних та економічних спеціальностей, викладачів та інших фахівців з питань економіки природних ресурсів й охорони довкілля, ресурсозбереження.

 

Детальніше...
 
Економiка енергетики. Практикум

altСотник I. М. Економiка енергетики. — Навчальний посiбник. — Суми: Вид-во СумДУ, 2008. — 262 с.

В навчальному посiбнику розглянуто основнi фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механiзми формування собiвартостi енергетичної продукцiї та питання її цiноутворення. Придiлено увагу оцiнцi економiчної ефективностi господарських заходiв в енергетицi, дослiджено проблеми планування та прогнозування макроенергетичних показникiв, формування структури державного управлiння енергетичною галуззю. Подано тлумачення спецiальних термiнiв та понять, розкриваються найважливiшi закономiрностi та взаємозв’язки в розвитку механiзмiв економiки енергетики. Аналiзуються особливостi функцiонування енергетичного комплексу України та розвинутих країн на сучасному етапi економiчного розвитку. Навчальний посiбник призначений для пiдготовки бакалаврiв енергетичних спецiальностей, а також може бути корисним для викладачiв та iнших фахiвцiв з питань економiки енергетики.

Детальніше...
 
Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку

altСоциально-зкономический потенциал устойчивого развития: Практикум / Под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. - 335 с.

Практикум призначений для формування навичок, необхідних при закріпленні знань з основ стійкого розвитку, а також для розвитку здібностей приймати і реалізовувати рішення, що наближають досягнення цілей стійкого розвитку. У практикумі представлені завдання, рекомендації для проведення семінарів і практичних завдань, даються поради студентам і викладачам, по підготовці до занять містяться презентаційні матеріали.


Для викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.

Детальніше...
 
Маркетингова цінова політика

altМельник Л.Г., Старченко Л.В., Карінцева О.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. - Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. - 240 с.

У навчальному посібнику розкривається механізм формування цін на товари та послуги, розглядаються основні види цін в умовах ринкової економіки, аналізується вплив маркетингових чинників на процес формування ціни. Особливу увагу приділено питанням розроб­ки цінової політики та обґрунтування цінової стратегії підприємства в умовах маркетингової орієнтації.

Для студентів, аспірантів вищих закладів освіти, викладачів еко­номічних спеціальностей, службовців різного рівня, а також для тих, кого цікавлять проблеми економіки та маркетингу.

Детальніше...
 
Основи стійкого розвитку

altМельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник для післядипломної освіти. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 383 с.

На прикладі процесів і явищ у природі та суспільстві розглядають­ся закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем, а також взаємозв'язки енергетичної та інформаційної характеристик трансфор­маційних процесів. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних і суспільних систем. Аналізуються поняття «стійкий розви­ток соціально-економічних систем», базові принципи, методи та інстру­ментарій забезпечення стійкого розвитку суспільних систем.

Посібник призначений для післядипломної підготовки фахівців на­родного господарства. Може рекомендуватися викладачам і студентам університетів тих спеціальностей, у програмі яких відсутній даний курс. Популярний стиль викладення робить посібник корисним для виклада­чів шкіл та коледжів, цікавим для позакласної підготовки учнів стар­ших класів та слухачів закладів І і II рівня акредитації.

Детальніше...
 
Економiка енергетики

altМельник Л. Г., Карiнцева О. I., Сотник I. М. Економiка енергетики. — Навчальний посiбник.- Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2006.

В навчальному посiбнику розглянуто основнi фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механiзми формування собiвартостi енергетичної продукцiї та питання її цiноутворення. Придiлено увагу оцiнцi економiчної ефективностi господарських заходiв в енергетицi, дослiджено проблеми планування та прогнозування макроенергетичних показникiв, формування структури державного управлiння енергетичною галуззю. Подано тлумачення спецiальних термiнiв та понять, розкриваються найважливiшi закономiрностi та взаємозв’язки в розвитку механiзмiв економiки енергетики. Аналiзуються особливостi функцiонування енергетичного комплексу України та розвинутих країн на сучасному етапi економiчного розвитку. Навчальний посiбник призначений для пiдготовки бакалаврiв енергетичних спецiальностей, а також може бути корисним для викладачiв та iнших фахiвцiв з питань економiки енергетики.

Детальніше...
 
Моделювання та прогнозування економічних процесів

altКасьяненко В.О., Старченко Л.В. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 185 с.

Управління державою, виробництвом та іншими складними об’єктами має забезпечувати вибір оптимальних рішень. Необхідність ефективного прогнозування підтверджується багатомільярдними збитками, від яких щорічно потерпають навіть передові компанії світу.

Даний навчальний посібник розглядає сучасні методи економічного прогнозування та моделювання.

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях. Книга має бути використана спеціалістами та керівниками підприємств.

Детальніше...
 
Основи стiйкого розвитку

altОснови стiйкого розвитку: Навч. посiбник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 654 с.

На прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем.
Для викладачiв, студентiв та аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї. Книжка буде також корисною науковцям наукових установ i фахiвцям пiдприємств.

Детальніше...
 
Економiка iнформацiї та iнформацiйнi системи пiдприємства

altМельник Л. Г., Ильяшенко С. Н., Касьяненко В. А. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учебн. пособ. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. — 400с.

У посiбнику дослiджується змiст iнформацiйної реальностi як основи виникнення соцiально-економiчної формацiї нового типу. Аналiзуються закономiрностi i передумови формування iнформацiйного суспiльства. Розглядаються напрями iнформатизацiї виробничої i соцiальної сфер. Характеризуються основнi компоненти i функцiї iнформацiйних систем пiдприємства. Розглядаються економiчнi передумови їх ефективної роботи. Навчальний посiбник забезпечений глосарiєм. Призначений для викладачiв, студентiв вузiв i аспiрантiв. Книга становить iнтерес для спiвробiтникiв НДI; може використовуватися керiвниками органiв управлiння, а також фахiвцями пiдприємств i органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю iнновацiйної полiтики на вiдповiдних рiвнях.

Детальніше...
 
Фундаментальнi основи розвитку

altМельник Л. Г. Фундаментальные основы развития. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. — 288с.

На прикладi процесiв i явищ в неживiй природi, бiосферi i суспiльствi дослiджується феномен розвитку вiдкритих стацiонарних систем. Вивчаються чинники i механiзми розвитку. Розглядаються закономiрностi процесiв розвитку систем як єдиного ходу еволюцiї природи. Дослiджується феномен триєдиностi енергетичного, iнформацiйного i синергетичного начал як основи креативної функцiї природи. Аналiзуються передумови прогресивного розвитку природних i соцiально-економiчних систем.

Детальніше...
 
Економiка пiдприємства: Конспект лекцiй

altМельник Л. Г., Карiнцева 0.I. Економiка пiдприємства: Конспект лекцiй: Навч. посiб. -Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2004. — 412с.

Матерiал, викладений у навчальному посiбнику, вiдбиває вплив об’єктивних економiчних законiв на дiяльнiсть господарюючих суб’єктiв. У книзi розглянуто системи взаємопов’язаних факторiв виробництва i реалiзацiї продукцiї; проаналiзовано iнструментарiй, що забезпечує порiвнянну вартiсну оцiнку затрат i результатiв дiяльностi, придiлено увагу питанням пошуку i реалiзацiї дiяльностi найбiльш ефективних напрямкiв розвитку пiдприємств в умовах невизначеностi. Призначена для викладачiв i студентiв економiчних спецiальностей, а також для тих, хто вивчає економiчнi дисциплiни на неекономiчних спецiальностях. Книга може бути використана спецiалiстами i керiвниками пiдприємств.

Детальніше...
 
Iнформацiйна економiка

altМельник Л. Г. Информационная экономика. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. — 288 с.

У книзi дослiджується змiст iнформацiйної реальностi як основи виникнення соцiально-економiчної формацiї нового типу. Аналiзуються закономiрностi i передумови формування iнформацiйного суспiльства. Розглядаються напрями iнформатизацiї виробничої i соцiальної сфер. Характеризуються основнi компоненти iнформацiйної економiки, вивчаються основнi види соцiально-економiчних трансформацiй при переходi до iнформацiйного суспiльства i особливостi управлiння трансформацiйними процесами. Навчальний посiбник забезпечений глосарiєм. Призначений для викладачiв, студентiв вузiв i аспiрантiв. Книга становить iнтерес для спiвробiтникiв НДI; може використовуватися керiвниками органiв управлiння, а також фахiвцями пiдприємств i органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю iнновацiйної полiтики на вiдповiдних рiвнях.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2