Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Iнформацiйна економiка

altМельник Л. Г. Информационная экономика. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. — 288 с.

У книзi дослiджується змiст iнформацiйної реальностi як основи виникнення соцiально-економiчної формацiї нового типу. Аналiзуються закономiрностi i передумови формування iнформацiйного суспiльства. Розглядаються напрями iнформатизацiї виробничої i соцiальної сфер. Характеризуються основнi компоненти iнформацiйної економiки, вивчаються основнi види соцiально-економiчних трансформацiй при переходi до iнформацiйного суспiльства i особливостi управлiння трансформацiйними процесами. Навчальний посiбник забезпечений глосарiєм. Призначений для викладачiв, студентiв вузiв i аспiрантiв. Книга становить iнтерес для спiвробiтникiв НДI; може використовуватися керiвниками органiв управлiння, а також фахiвцями пiдприємств i органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю iнновацiйної полiтики на вiдповiдних рiвнях.

 

Мова — росiйська

Переглянути зміст